تحول فوران¬های آتشفشانی سهند از فراتوماگمایی به نوع استرومبولی بر اساس مطالعه پیروکلاستیک¬ها

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده احمد جهانگیری۱
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۸۵

مقدمه:
پدیده­های فراتوماگمایی اغلب مقدم بر فعالیتهای بدون آب در آتشفشانهای بزرگ می­باشد                (Nakada et al., ۱۹۹۹; Cioni et al., ۲۰۰۰). فعالیتهای فراتوماگمایی معمولاً در مراحل اولیه آتشفشانی وقتی که ماگمای بالا آمده با آبهای زیرزمینی برخورد می­کند اتفاق می­افتد. در فورانهای نوع استرومبولی فعالیت فراتوماگمایی در مراحل اولیه فوران عمومیت داشته و نهشته­های مربوط به این فعالیتها لایه­های زیرین مخروطهای آتشفشانی را تشکیل می­دهند (Nemeth and white, ۲۰۰۳). آتشفشانهاى استراتوولکان سهند، در جنوب تبریز، از تعداد زیادى مخروط و کراترهاى آتشفشانى تشکیل شده است. فعالیت انفجارى این آتشفشان با تشکیل گسترده مواد پیروکلاستیک مانند خاکسترهاى آتشفشانى، لاپیلى، پامیس، ایگنمبریت و لاهار همراه بوده است که این مواد در حوضه‏هاى دریاچه‏اى و گودیهاى اطراف این آتشفشانها نهشته شده‏اند. قدیمی‏ترین نهشته‏هاى پیروکلاستیک سهند (میوسن فوقانى یا پلیوسن زیرین) در جنوب بستان‏آباد قرار دارند (شکل۱). مطالعه سکانس پیروکلاستیک سهند در جنوبشرق بستان­آباد و دره­های منتهی به رودخانه سلوک چای و قرانقوچای مقاطع کاملی از پیروکلاستیکها را در معرض دید قرار می­دهد که تناوبی از لایه­های ماسه­های آتشفشانی، توفهای لیتیک، رسهای قرمز رنگ لاپیلی­دار، پامیس، کنگلومراهای سخت نشده با سنگهای آتشفشانی می­باشد (شکل۲). در نقشه ۱۰۰۰۰۰/۱ بستان آباد سکانس پیروکلاستیک سهند به دو واحد Plvc۱ وPlvc۲تقسیم شده است که واحد Plvc۱ غنی از توفهای لیتیک و رسهای لاپیلی­دار بوده و واحد Plvc۲ از ایگنمبریت و پامیس غنی می­باشد. لذا با مطالعه کانی­شناسی  رسهای همراه پیروکلاستیکها و مواد عارضه­ای (accidental materials) در هسته لاپیلی­های زره­دار (armored lapillus) و تشخیص تنوع کانیهای رسی و فراوانی خاکسترهای آتشفشانی دانه­ریز میتوان فعالیتهای فراتوماگمایی در شروع فورانهای انفجاری سهند را اثبات کرد.
 
 
◊◊◊◊
 
بحث :
سنگهاى آتشفشانى سهند از داخل سنگهاى عمدتاً آتشفشانى ائوسن و رسوبات میوسن خارج شده­اند. بنظر معین­وزیرى و امین سبحانی (۱۳۵۷) قدیمیترین رسوبات قطع شده توسط آتشفشانها و دایکهاى وابسته، رسوبات کنگلومرایى آتشفشانى، ماسه سنگ و آهکهاى سیلیسى بدون سن مشخص می­باشند که احتمالاً سن پالئوزوئیک یا انفراکامبرین دارند. سن مطلق گدازه­هاى سهند توسط Moeinvaziri (۱۹۸۵) بروش K/Ar بین ۱۲.۲-۱۱.۷ میلیون سال براى گدازه­هاى آندزیتى، ۵.۷-۵.۰۵ میلیون سال براى گدازه­هاى داسیتى و ۳۰۰۰۰۰-۱۴۰۰۰۰ سال براى گدازه­هاى جوان داسیتى جام داغ بدست آمده است. فعالیتهای آتشفشانی در سهند با انفجارات متوالی و شدید همراه بوده است که گسترش وسیع و متناوب مواد آذرآواری نشانگر آن می­باشد. مواد آذرآواری در قسمتهای زیرین سکانس از مواد دانه­ریز مانند خاکسترهای آتشفشانی و رسهای لاپیلی­دار تشکیل شده است.
مطالعه حاضر به بررسی نمونه­های رسی و همچنین لاپیلی­های هسته­دار سهند در جنوب بستان آباد می­پردازد. واحدهاى پیروکلاستیک منطقه آتشفشانى سهند در جنوب بستان‏آباد با تناوبى از مواد پیروکلاستیک شامل لاپیلى، پامیس، کنگلومرا با قطعات آتشفشانى و لایه‏هاى رسى قرمز تا قرمز روشن مشخص می‏گردد. براى مطالعه کانی‏شناسى لایه‏هاى رسى این واحدها دو مقطع، اولى در مسیر آبراهه‏هاى منتهى به رودخانه چینی‏بلاغ چاى در غرب روستاى سلوک و دومى در نزدیکى روستاى سیدبیگ و گنبد آتشفشانى اوداغ، انتخاب و از لایه‏هاى رسى مربوطه در ۶ افق نمونه‏بردارى صورت گرفت (شکل۲). به منظور مطالعات کانی‏شناسی با میکروسکوپ پلاریزان، ابتدا نمونه‏های انتخاب شده توسط رزین پتروپاکسی اشباع و پس از سخت شدن از آنها مقطع نازک تهیه گردید. مطالعات میکروسکوپی نشانگر وجود کانیهای کوارتز، بلورهای شکسته غیرآلتره و زونینگ‏دار پلاژیوکلاز، فلدسپارهای کائولینیتیزه شده و مواد آمورف در زمینه‏ای از کانیهای رسی می‏باشد. مطالعات  XRD نشانگر وجود کانیهاى پلاژیوکلاز، کوارتز، کریستوبالیت، کانیهاى رسى و به مقدار کم پیروکسن، آنتی‏گوریت، آنکریت، ژیپس، هماتیت و مواد آمورف می‏باشد (شکل۳). بالا بودن زمینه طیفهاى رسم شده در برخى نمونه‏ها نیز دلیلى بر وجود مواد آمورف در نمونه‏ها می‏باشد (جهانگیری و اشرفی، ۱۳۸۴). پیکهاى ۱.۵۳۸، ۱.۴۹۳ و ۱.۴۹۰ به ترتیب می‏توانند نشانگر وجود انعکاس (۰۶۰) کانیهاى بیوتیت، مونتموریلونیت و کائولینیت در نمونه‏ها ‏باشند. پیک ۱.۴۹۹ نیز می‏تواند نشانگر وجود کانى رسى ایلیت باشد (Moore and Reynolds,  ۱۹۹۷)
براى تعیین نوع کانیهاى رسى از روشهاى تیمار رسها استفاده شده است که نشانگر وجود کانیهای رسی مونت­موریلونیت، ایلیت، کلریت و کائولینیت در نمونه­های رسی می­باشد (جهانگیری و اشرفی، ۱۳۸۴). با توجه به وجود کانیهاى رسى متفاوت می­توان گفت که فرایندهاى مختلفى در تشکیل کانیهاى رسى موجود در رسوبات پیروکلاستیک سهند نقش داشته است. وجود کائولینیت می‏تواند به فرایند اولیه آلتراسیون هیدروترمال و یا هوازدگى فلدسپاتها تحت شرایط اسیدى نسبت داده شود. ایلیت می‏تواند از تبدیل کانیهاى فیلوسیلیکاته دیگر و یا در اثر سریزیتیزاسیون پلاژیوکلازها تشکیل گردد. آلتراسیون بیوتیت و کانیهاى مافیک دیگر مانند پیروکسن می‏تواند منجر به تشکیل کلریت گردد. تشکیل اسمکتیت یا مونتموریلونیت با توجه به شرایط هوازدگى اسیدى و ترکیب شیمیایى سنگهاى آتشفشانى با ترکیب داسیتى و آندزیتى نمی‏تواند مربوط به فرایند آلتراسیون بوده باشد و می‏توان منشاء اپی‏کلاستیک را براى آنها در نظر گرفت که در اثر عمل انفجار آتشفشانى و یا هوازدگى فیزیکى به ارث رسیده است. فراوانى کانیهاى خرد شده پلاژیوکلاز نیز می‏تواند شاهدى بر دخالت فرایندهاى اپی‏کلاستیک در تشکیل نهشته‏هاى رسى همراه مواد پیروکلاستیک مورد مطالعه باشد. نمونه­های لاپیلی­های هسته­دار مطالعه شده توسط میکروسکوپ پلاریزان نشانگر وجود هسته­هایی از کانیهای کلسیت، قطعات لیتیک سنگهای آتشفشانی آندزیتی و قطعات کانیهای پلاژیوکلاز می­باشند که شیشه­های آتشفشانی، و یا مواد آتشفشانی با زمینه میکروکریستالی و میکروفنوکریستهای جهت­دار شده و یا خمیده شده آنها را احاطه کرده­اند (شکل۳). با توجه به خارج شدن گدازه­های سهند از داخل سنگهای آتشفشانی ائوسن در شرق و جنوبشرق سهند و همچنین از داخل رسوبات الیگومیوسن در ناحیه آق­داغ سهند منشاء مواد آذرآواری عارضه­ای در قسمتهای زیرین سکانس پیروکلاستیک را می­توان به فطعات سنگهای آتشفشانی ائوسن و محصولات هوازدگی آنها و رسوبات کربناتی، رسی و مارنی الیگومیوسن نسبت داد که در اثر فورانهای فراتوماگمایی با فعالیت انفجاری شدید در سطح وسیعی پخش شده­اند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شکل۲- مقاطعی از سکانسهای آذرآواری مطالعه شده در (a) غرب روستای سلوک و (b) نزدیکی روستای سیدبیگ
 
 
 
شکل ۳- تصاویر میکروسکوپی از نمونه­های سکانس آذرآواری جنوب بستان­آباد a) فلدسپارهای کائولینیزه شده و قطعات سنگی شبیه هسته لاپیلی­های زره­دار در زمینه­ای از کانیهای رسی؛ b) بیوتیت با رخ خمیده در مرز هسته لاپیلی زره­دار؛ c) فراوانی شارهای شیشه­ای در نزدیکی مرز هسته لاپیلی­زره­دار؛ d) شاردهای شیشه­ای به همراه بیوتیت و پلاژیوکلاز از بخش زره لاپیلی؛ e) هورنبلند شکلدار به همراه پلاژیوکلاز غربالی در داسیت؛ f) کانیهای کلسیت، پلاژیوکلاز و قطعات سنگی در بخش هسته لاپیلی­زره­دار.
◊◊◊◊
 
نتیجه گیرى :
مواد آذراواری سهند در جنوب بستان آباد و جنوبشرق سهند در قسمتهای زیرین از خاکسترهای آتشفشانی دانه­ریز و رسهای ماسه­ای لاپیلی­دار تشکیل شده­اند. مطالعات پتروگرافی و کانی­شناسی نشانگر وجود کانیهای کوارتز، پلاژیوکلاز، پیروکسن، ژیپس و کانیهای رسی مونت­موریلونیت، ایلیت، کلریت و کائولینیت در داخل این واحدها می­باشد. لاپیلی­های زره­دار نیز دارای هسته­هایی از کانیهای کلسیت، سنگهای آذرین و کانیهای خرد شده پلاژیوکلاز می­باشند. با توجه به خروج گدازه­های سهند از داخل سنگهای آتشفشانی ائوسن و رسوبات الیگومیوسن، منشاء این مواد می­تواند از سنگهای شالوده بوده باشد که در اثر انفجارهای شدید فراتوماگمایی تشکیل شده باشند.   
 
◊◊◊◊
 
منابع فارسى :
 
جهانگیری، ا.، اشرفی، ن. ۱۳۸۴. کانی‏شناسى و ژنز لایه‏هاى رسى واحدهاى پیروکلاستیک شرق مجموعه آتشفشانى سهند (جنوب بستان‏آباد). مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان. صفحه ۱۲۷-۱۲۳.
 معین­وزیری، ح.، امین­سبحانی، ا.  ۱۳۵۷. سهند از نظر ولکانولوژی و ولکانوسدیمانتولوژی. چاپ دانشگاه تربیت معلم تهران.
نقشه زمین­شناسی ۱۰۰۰۰۰/۱ بستان آباد، سازمان زمین­شناسی کشور.
 
◊◊◊◊
 
References:
 
Cioni, R., Gurioli, L., Sbrana, A., Vougioukalakis, G., ۲۰۰۰. Precursors to the Plinian eruptions of Thera (Late Bronze Age) and Vesuvius (AD ۷۹): data from archaeological areas. Physics and Chemistry of the earth. Part A: Solid Earth and Geodesy ۲۵ (۹-۱۱), ۷۱۹-۷۲۴.
Moine-vaziri, H., ۱۹۸۵. Volcanisme tertiaire et quaternaire en Iran. These d, Etat. Univer. Paris – sud, ORSAY.
Moore, D.M., Reynolds, R.C. ۱۹۹۷. X-ray diffraction and the identification and analysis of clay minerals. OxfordUniversity Press, pp. ۳۷۸.
Nakada, S., Shimizu, H., Ohta, K., ۱۹۹۹. overview of the ۱۹۹۰-۱۹۹۵ eruption at Unzen volcano. Journal of Volcanology and Geothermal Research ۸۹, ۱-۲۲.
Nemeth, K., White, J.D.L., ۲۰۰۳. Reconstructing eruption processes of a Miocene monogenetic volcanic field from vent remnants: Waipaita Volcanic Field, South Island, New Zealand. Journal of Volcanology and Geothermal Research

احمد جهانگیری1، ناصر اشرفی2
1- استادیار گروه زمین­شناسی دانشگاه تبریز، مرکز تحقیقات علوم پایه
2- دانشجوی دکترای پترولوژی، دانشگاه تبریز
◊◊◊◊
 
چکیده:
آتشفشان سهند از آتشفشانهای جوان در قسمت شمالی کمربند ماگمایی ارومیه- دختر می­باشد که از اواخر میوسن تا پلیستوسن بصورت متناوب دارای فعالیت­های انفجاری و خروج گدازه بوده است. ترکیب گدازه­های سهند از آندزیت تا داسیت و ریوداسیت تغییر می­کند که داسیت­ها دارای فراوانی بیشتری می­باشند. مواد پیروکلاستیک سهند از ماسه­های آتشفشانی، رسهای لاپیلی­دار، پامیس، کنگلومرا با قطعات سنگهای آتشفشانی سخت نشده، لاپیلی­های هسته­دار، ایگنمبریت و لاهار تشکیل شده­اند که اجزای آنها را مواد عارضه­ای، همزاد و ژونیل تشکیل می­دهند. مطالعات روی لایه­های رسی سکانس پیروکلاستیک بر اساس روش XRD و مقاطع جهت یافته پس از تیمارهای لازم نشانگر وجود کانیهای مونتموریلونیت، ایلیت، کلریت و کائولینیت در نمونه­ها می­باشد. همچنین این بررسی­ها حاکی از افزایش مقدار کائولینیت در ترازهای ارتفاعی بالاتر است. فراوانی خاکسترهای آتشفشانی دانه­ریز و مواد عارضه­ای در ترازهای زیرین سکانس پیروکلاستیک می­تواند دلیلی بر فورانهای انفجاری فراتوماگمایی باشد که در اثر برخورد ماگما با آبهای زیرزمینی یا آبهای محیط دریاچه­ای اتفاق افتاده و در مراحل بعد، فعالیت­های نوع استرومبولی حاکم شده است.
واژه­های کلیدی: سهند، آذرآواری، فراتوماگماتیک، استرومبولی، لاپیلی زره­دار
 
Transition from phreatomagmatic to strombolian eruptions in the Sahand volcano; constrain from pyroclastic studies
Abstract:
The Sahand volcano is a young volcano in northern part of Urumieh-Dokhtar magmatic belt which from late-Miocene to Pleistocene alternatively had been explosion and lava extrusion activities. Composition of Sahand lavas varies from andesite to dacite and rhyodacite which dacites are predominant. The Sahand pyroclastic sequence composed of volcanic sands, clays with lapilli, pumice, and unconsolidated conglomerate with volcanic rocks pebbles, armored lapillus, ignimbrite and lahar which accidental, cogenetic and juvenile materials form components of them. Studies on clay layers of pyroclastic sequence based on XRD method and oriented sections after necessary treatments indicate existing of montmorilonite, illite, chlorite and kaolinite minerals in studied samples. Abundance of kaolinite increases toward upper level of sequence. Increasing of fine grained volcanic ashes and accidental materials in lower part of sequence could be a result of phreatomagmatic explosion eruptions which occurred due to interaction of magma with groundwater or waters of lacustrine environments and subsequently strombolian activities is governed.
Key words: Sahand, pyroclastic, phreatomagmatic, stromboly, armored lapilli
 
◊◊◊◊

کلید واژه ها: سهند آذرآواری فراتوماگماتیک استرومبولی لاپیلیزره­دار پترولوژی سایر موارد