ارتباط زئوشیمی و هیدروژئوشیمی پلایای عقدا با برونزدهای سنگی اطراف در ایران مرکزی (استان یزد)

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده حبیب الله -رضاموسوی حرمی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷

کلید واژه ها: یزد