میکروبیواستراتیگرافی و محیط رسوبی نهشته های سازند قم در نواحی غرب دریاچه ارومیه و جزیره کبودان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده علی اصغر ثیاب قدسی- یعقوب لاسمی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷

کلید واژه ها: آذربایجان غربى