مدیریت منابع آب دشت مهیار شمالی با استفاده از مدل ریاضی المانهای محدود

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده منوچهر چیت سازان -مسعود توسلی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
آبخوان مهیار شمالی در 30 کیلومتری جنوب اصفهان از بحرانی ترین آبخوانهای ایران محسوب می شود که در 25 سال اخیر سطح آب در آن حدود 75 متر افت کرده است. جهت اعمال یک مدیریت صحیح بهره برداری ابتدا مدل ریاضی با روش المانهای محدود Finite element برای دشت تهیه و پس از واسنجی calibration و صحت سنجی (verification) جهت بررسی اثرات گزینه های مختلف تغذیه یا تخلیه بکار گرفته شد. ابتدا اثر روند کنونی در 5 سال آینده مورد ارزیابی قرار گرفت و با استفاده از روش آنالیز سریهای زمانی Time series Analysis با نرم افزار +Quack Quentes وضعیت مرزهای آینده سفره پیش بینی و به عنوان مرز ثابت پایان دوره به مدل داده شد. همچنین با روش تلسکوپی قسمت مرکزی دشت که وضعیت حادتری را نشان می دهد مورد مطالعه دقیق تر قرار گرفت و اثر طرح انتقال آب رودخانه زاینده رود به دشت مهیار، اجرا شده توسط سازمان آب منطقه ای اصفهان در شرایط مختلف بهره برداری ارزیابی شد.

کلید واژه ها: اصفهان