خصوصیات کینماتیکی محورهای کریستالوگرافی و شکل دانه ها در سنگ های چند مرحله تغییر شکل یافته ناحیه انگلسی (Anglesey) (شمال ولز- انگلستان)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده حسین حسنی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
بررسی و مطالعه شکل دانه ها و جهت یابی محورهای کریستالوگرافی در سنگهای چند مرحله تغییر شکل یافته، بازگو کننده مشخصه های کینماتیکی فابریک های متشکله سنگ می باشند. این فرایند می تواند در نتیجه تکرار عمل تغییرشکل با سازو کار تغییر شکل متفاوت حاصل شده باشد. به علاوه تمایل و جهت یابی فابریک شکل دانه ها در سنگهای شدیداٌ شیستوزیته یافته در استنتاج و تحلیل کینماتیکی می تواند مورد استافده قرار گیرد، که این خود می تواند با سایر معرف های کینماتیکی در سنگهای دگر شکل یافته مورد مقایسه قرار گیرد. در این مقاله روش ها و نتایج حاصله از اندازه گیری شکل، اندازه و فابریک محورهای کریستالوگرافی دانه هایی که در طی چند فاز دگرشکلی، در سری سنگ های Mona Comelex با رخساره دگرگونی شیست های سبز بوجود آمده اند مورد بررسی قرار گرفته است.
اندازه گیری های مربوط به اندازه شکل دانه ها با استفاده از نرم افزار رایانه ای گرین (Grain) که توزیع اندازه ها، رسم دیاگرام Ery و تحلیل ناحیه شکست را انجام می دهد صورت پذیرفته است. انداز] گیری محورهای C کوارتز توسط دستگاه U-sstage و محورهای c, a کوارتز توسط X-Ray Texture Goniometre انجام شده است. اندازه گیری ها توسعه کیفی بافت را در چند نوع سنگ متفاوت مورد بررسی قرار داده که بدین ترتیب فهم دقیق تری از خصوصیات کینماتیکی و همین طور نوع مکانیسم تغییر شکل در سنگهای ناحیه به دست آمده است.

کلید واژه ها: سایر موارد