بررسی مشکلات احداث سد و تونل در مناطق کارستی ایران

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده عزت الله رئیسی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
سدهای بسیاری در ایران و سایر نقاط دنیا با فرار آب روبرو بوده اند. در مرحله ساخت، تونل های متعددی در دنیا با حجم آب فراوانی روبرو شده اند. در مطالعات سد و تونل بررسی های ژئوتکنیکی با احداث گمانه کافی نیست، بلکه مطالعات هیدرولیکی ناحیه ای در مناطق کارستی از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است.

کلید واژه ها: سد تونل کارست ژئوتکنیکی زمین شناسی مهندسی خراسان رضوى