مطالعه براکیپودهای لایه سفالوپوددار در نایحه طبس

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده غلامحسین راستگار- علیرضا عاشوری
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
در مقاله حاضر پراکیودهای لایه سفالوپوددار سازند شیستو مورد مطالعه قرار گرفتند. لایه سفالوپوددار با داشتن مورفولوژی و رنگ ویژه به صورت یک واحد راهنما و شاخص در کوههای شتری (ناحیه طبس) تظاهر دارد. مطالعات در سه ناحیه حوض دوراه، نیاز و هورموک- پوشا که از نظر سنگ شناسی و تنوع و فراوانی فسیل تغییرات فاحشی را نشان می دهند صورت گرفته است. در این بررسی 18 جنس و 16 گونه براکیوپودی شناسایی شده اند که سن فرازین میانی تا فاسنین پسین را مشخص می کنند.

کلید واژه ها: یزد