GIS و مسیر یابی با تکیه بر فرایند تکراری

راه ها یکی از شاهرگ ها ی اصلی توسعه و اقتصاد کشور می باش ند لذا بایـد در طراحـی ایـن چنـین مسیر هایی علاوه بر رعایت نکات فنی و اقتصادی به خصوصیات زیست محیطی زیادی که بعضاً خاص یـک منطقه اند توجه شود تا احداث راه حداقل آسیب را به زیست محیط منطقه وارد نماید . امروزه بـا توجـه بـه ورود فن آوری کارای GIS امکان تلفیق مشخصات زیادی برای طراحی راه فراهم شـده اسـت . ابتـدا لازم است عوامل زیست محیطی مؤثر بر منطقه شناسایی شوند پس از آن با استفاده از GIS و تلفیق عوامل مـوثر بر منطقه طراحی مسیر بهینه راه انجام می گیرد


کلید واژه ها: سایر موارد