ارزیابی دقت نتایج حاصل از اجرای مدلهای ریاضی آبهای زیرزمینی

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محمد زارع
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
یکی از روشهای مفید جهت کسب اطلاع از میزان دقت پیش بینی مدلهای ریاضی خصوصاٌ مدلهای عددی مقایسه نتایج حاصل از اجرای آنها در یک منطقه است. در مطالعه کنونی نتایج حاصل از دو مدل که یکی از آنها توسط زارع خوشنامی (1373) و دیگری به نام مدل PLASM Paul & Heijde, 1990 در این تحقیق در منطقه خفر واقع در استان فارس بکار گرفته شده است و با همدیگر مقایسه شده است.
به دلیل یکسان بودن روش حل معادلات تفاضل متناهی، منبع اطلاعاتی و همچنین فرضیات در نظر گرفته شده برای اجرای دو مدل، نتایج حاصل از دو مدل در مرحله تعیین صحت شباهت زیادی با همدیگر دارند. از طرفی به دلیل متفاوت بودن ورودیهای در نظر گرفته شده برای دو مدل نتایج حاصل از پیش بینی های دراز مدت صورت گرفته توسط دو مدل در کل منطقه اختلافاتی را نشان می دهند. این اختلاف در نقاط خاصی از آبخوان که تحت بهره برداری بیشتری هستند بصورت معناداری بیشتر می باشد.
مقایسه دو مدل نشان داد که هرچند استفاده از مدلهای ریاضی کامپیوتری براساس روش شبیه سازی می تواند به عنوان وسیله مناسبی جهت مطالعه منابع آب و پیش بینی نتایج اعمال استراتژیهای مختلف معرفی شود ولی استفاده از آنها بایستی توام با احتیاط زیاد باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد