تحلیل ریز ساختاری حرکت پلاستیکی هارزبورژیتهای افیولیت نیریز با استفاده از جهت یافتگی ترجیحی محور- a و محور -b الیوین و ارتوپیروکسن

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده خلیل سرکاری نژاد-
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
افیولیت نیریز بخشی از جبه بالایی و پوسته اقیانوسی تتیس در نظر گرفته می شود که در جهت جنوب غربی بر روی رسوبات برجای (Autochthonous) پلاتفرم کربناته پلیت عربی، طی زمان کرتاسه پیشین رانده شده است. این مجموعه به موازات زون تراستی زاگرس کشیده شده است. واحد سنگی عمده ناحیه، هارزبورژیت و هارزبورژیتهای سرپانتینی شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از U-stage، جهت یافتگی ترجیحی بلوری الیوین و ارتوپیروکسن در هارزبورژیت ها مورد بررسی قرار گرفته است. جهت یافتگی ترجیحی محورهای نوری الیوین و ارتوپیروکسن، تکامل تدریجی فابریکهای شبکه بلور را با افزایش استرین در یک رژیم Simple Shear به خوبی نشان می دهد. صفحات و خطوط لغزش بلوری، الیوین و ارتوپیروکسن را به طور فعالی تغییر شکل داده و باعث می شوند که به طور ترجیحی طی جریانی موازی صفحه Paleo- spreading کف اقیانوس جهت یافته شوند.

کلید واژه ها: فارس