بیواستراتیگرافی سازند تاربور در گستره خرم آباد

 

بیواستراتیگرافی سازند تاربور در گستره خرم آباد

نویسنده‌گان:

[ کبری میربیک سبزواری ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
[ محمدرضا شهیدا ] - عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
[ سیامک بهاروند ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
[ پروانه رضایی روزبهانی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

خلاصه مقاله:

دراین تحقیق مطالعات بیواستراتیگرافی بر روی سازند تاربور در دو مقطع چینه شناسی در زاگرس چین خورده صورت گرفته است، که شامل مقاطع تنگ شبیخون درشمال باخترخرم آباد و چم سنگردر جنوب خاور خرم آباد است. بر اساس مطالعات میکروسکوپی بر روی مقاطع نازک ۱۴ جنس و ۲۴ گونه از میکروفسیل های منطقه و همچنین ۵ جنس از رودیست ها شناسایی گردید.میکروفاسیس هایمشاهده شده درمقاطع چینه شناسی یاد شده شامل مادستون،وکستون،پکستون وگرینستون است،مطالعات موید این مطلب است که سازند تاربور حاصل رسوبگذاری در محیط لاگون و مجاور سداست.در این برش سنگ آهک ها و آهک های مارنی حاوی نرم تنان،قطعات رودیست،خارپوستان،جلبک های سبز و قرمز و روزن داران فراوان بوده که فرامینیفرهای شاخص
شناخته شده در این مقاطع عبارتند از:

Loftusia minor, L.harisoni, L.coxi, L.elongata, L.morgani Dicyclina shlumbergeri , D.sp., Minouxia sp., Cuneolina sp., Antalyna korayi, Lituola nautiloides, Broekinella sp., , Omphalocyclus macroporus, media, O.cancavatus, O.tissoti, Broekinella sp., Siderolites calcitrapoides, Rotalia skorensis, Orbitoides
Nezzazata spهمچنین در برش تنگ شبیخون رودیستهایی ازخانواده هیپوریتیده و رادیولیتیده به وفورمشاهده می شود،که چند جنس در آنها قابل شناسایی است:Plagioptycus sp. با توجه به فسیلهای شناسایی شده دراین مقاطع سن سازند تاربور مائستریشتین می باشد


کلمات کلیدی:

تاربور-بیواستراتیگرافی-خرم آباد-ماستریشتین

Vaccintes sp., Dictyoptichus sp., Hippurites syrica, Hippurites cornucopia,

کلید واژه ها: لرستان