شواهد ژئوشیمیایی و پتروگرافیکی دیاژنز دفنی در سنگ های کربناته سازند مزدوران – شمال مشهد

شواهد ژئوشیمیایی و پتروگرافیکی دیاژنز دفنی در سنگ های کربناته سازند مزدوران – شمال مشهد

نویسنده‌گان:

[ یاسمن رفیق دوست ] - دانشگاه آزاد تهران-واحد علوم و تحقیقات
[
رضا موسوی حرمی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
[
اسداله محبوبی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
[
محمدحسین آدابی ] - دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران

خلاصه مقاله:

سازند مزدوران به سن ژوراسیک فوقانی (کیمریجین – تیتونین) در حوضه رسوبی کپه داغ عمدتا از سنگ های کربناته به همراه مقادیر کمی رسوبات سیلیسی آواری و تبخیری تشکیل شده است. بررسی تاریخچه دیاژنتیکی سنگ های کربناته این سازند بر اساس اندازه گیری یک برش چینه شناسی در شمال مشهد به ضخامت ۷۸۰ متر، مطالعه پتروگرافی ۱۲۰ نمونه و آنالیز ژئوشیمیایی (ایزوتوپی وعنصری ) ۲۵ نمونه انجام شده است. نتایج این مطالعات نشان داده است که سنگ های آهکی سازند مزدوران در ناحیه مورد مطالعه در یک رمپ کربناته و در زیر محیط های دریای باز، سد و لاگون و رسوبات سیلیسی آواری در شرایط ساحلی نهشته شده اند. پس از رسوبگذاری، شرایط دریایی و تد فین منجر به تاثیر فرایند های فشردگی، میکریتی شدن، سیمانی شدن در این ۸- در هزار / رسوبات شده است. علاوه بر این، با توجه به مقدار ایزوتوپ اکسیژن و کربن که به ترتیب بین ۳- تا ۴PDB و صفر تا 3/6 در هزار PDB در تغییراست و همچنین افزایش مقادیر آهن و منگنز و کاهش مقدار استرانسیم، شرایط دیاژنز دفنی و وجود محیط های باEh منفی تایید می گردد. کانی شناسی اولیه سنگ های آهکی سازند مزدوران در ناحیه مورد مطالعه مخلوط کلسیت – آراگونیت بوده که در دمای 19/6 سانتیگراد دریا برجای گذاشته شده اند.


کلید واژه ها: خراسان رضوى