شناسایی گوه های ناپایدار در مسیر مترو اصفهان (قطعه جنوبی) و طراحی سیستم نگهدارنده مناسب

شناسایی گوه های ناپایدار در مسیر مترو اصفهان (قطعه جنوبی) و طراحی سیستم نگهدارنده مناسب

نویسنده‌گان:

[ رسول اجل لوئیان ] - عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
محمود هاشمی ] - عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
رسول دادخواه ] - کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

خلاصه مقاله:

توده سنگهای در برگیرنده مسیر مترو اصفهان (قطعه جنوبی) تناوبی از انواع شیل و ماسه سنگ می باشد جهت طبقه بندی توده های سنگی از دو روش ( ۱۹۸۹RMR (Bieniawski و روش ( ۱۹۷۴ Q (Barton استفاده شده است و بر اساس این دو طبقه بندی سیستم نگهدارنده مناسب پیشنهاد شده است. این توده سنگها توسط دسته درزه هایی قطع گردیده اند، جهت شناسایی گوه های ناشی از تقاطع این دسته درزه ها از نرم unwedge ۲,۲ استفاده شده است. پس از شناسایی گوه های احتمالی سیستم نگهدارنده مناسب جهت پایداری آنها تخمین زده شده است و در نهایت میزان فاکتور مقاومت گوه های احتمالی قبل و بعد از نصب سیستم نگهدارنده پیشنهادی مقایسه گردیده است.


کلید واژه ها: اصفهان