شناسایی و بررسی نحوه توزیع طلا در کانسنگ طلای زرشوران به روش فروشویی تشخیصی

شناسایی و بررسی نحوه توزیع طلا در کانسنگ طلای زرشوران به روش فروشویی تشخیصی

نویسنده‌گان:

[ بهزاد مهرابی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم
[
سیما محمدنژاد ] - دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
[
منوچهر اولیازاده ] - دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

کانسنگ طلای زرشوران با عیار متوسط 7/9 گرم در تن حاوی ذرات طلای زیرمیکرونی یا غیر قابل مشاهده است. براساس مطالعات انجام شده این ذخیره از نوع ذخایر تیپ کارلین بوده و غیرقابل مشاهده بودن طلا در این کانسنگها موجب م یشود که شناسایی و ردیابی طلا با پیچیدگیها و مشکلات بسیاری همراه باشد. در بیشتر کانسنگهای زیرمیکرونی، طلا همراه با آرسنوپیریت و کانیهای هم پاراژنز آن است. اغلب مطالعات انجام شده نیز در زمینه کانسنگهای زیرمیکرونی بر این نوع کانسنگها متمرکز بوده است. در حالی که در کانسنگ طلای زرشوران طلا عمدتاً همراه با ارپیمنت، رالگار و ارسنی نپیریت (پیریت آرسنی کدار) است که آن را به عنوان یک ذخیره منحصربفرد به لحاظ کان یشناسی طلا مطرح م یکند. از همین روی کانسنگ طلای زرشوران به عنوان یکی از
مشک لترین انواع کانسنگهای طلا برای ردیابی و شناسایی و همچنین فرآوری و استحصال طلا محسوب م یشود. در حال حاضر برای شناسایی طلا غیرقابل مشاهده از روش فروشویی تشخیصی به عنوان یک روش قابل اعتماد استفاده می شود. این روش به همراه سایر روشهای کانی شناسی و شیمیایی برای شناسایی نحوه قرار گیری طلا مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق براساس روش فروشویی تشخیصی نحوه توزیع طلا در کانسنگ گوژ سیاه گسلی زرشوران مورد شناسایی قرار گرفت. برای بهینه سازی آزمایشهای فروشویی تشخیصی در چهار مرحله انجام و در هر مرحله پس از فروشویی با اسید برای جدایش طلای حل شده سیانوراسیون انجام شد. نتایج این مطالعات نشان داد که توزیع طلا در کانسنگ گوژ گسلی زرشوران به صورت ۱۸ درصد طلای آزاد، حدود ۱۴ درصد در ساختمان سیلیکاتها، ۳۴ درصد در ساختمان کانیهای ارپیمنت، رآلگار و ارسنین پیریت، ۱۴ درصد در ساختمان سولفیدهای ناپایدار نظیر اسفالریت و گالن و ۲۰ درصد در ساختمان سولفیدهایی نظیر پیریت و ارسنوپیریت است. بنابر این بخش اعظم طلا (حدود ۵۰ درصد) در سولفیدها، آرسنیدها و سولفوآرسنیدها درگیر است و کانی ارپیمنت به عنوان اصل یترین کانی دربرگیرنده طلا محسوب می شود.


کلید واژه ها: سایر موارد