شناسایی مناطق امید بخش معدنی منطقه جبال بارز ( محدوده شهرهای جیرفت - بم) با استفاده از داده های ماهواره ای

شناسایی مناطق امید بخش معدنی منطقه جبال بارز ( محدوده شهرهای جیرفت - بم) با استفاده از داده های ماهواره ای

نویسنده‌گان:

[ حمید آقاجانی ] - دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
[
مهدی تاجیک ] - دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
[
جواد احمدی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

خلاصه مقاله:

بررسی های دورسنجی در ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ جبال بارز با بهره گیری از داده های سنجنده ETM و TM ماهواره لندست و در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ انجام شده است. این بررسی ها در چهار مرحله گردآوری داده های زمین شناسی، معدنی و ماهواره ای موجود، پردازش آن ها، تفسیر داده های بدست آمده و ارائه نتایج و معرفی مناطق امیدبخش معدنی انجام شده است. حاصل این بررسی ها تهیه نقشه های ماهواره ای موضوعی مانند ساخت های آذرین،شکستگیها و دگرسانی ها و نواحی امیدبخش معدنی بوده است.با استفاده از این روش مطالعه ۹ محدوده مختلف در این ورقه به عنوان نواحی امید بخش معدنی برای کنترل زمینی و انجام مراحل بعدی بررسی معرفی شدند.


کلید واژه ها: کرمان