شناخت و بررسی لیتوژئوشیمیائی هاله های ولکانوپلوتونیک های اوغلان داغ ( مشگین شهر – استان اردبیل)

شناخت و بررسی لیتوژئوشیمیائی هاله های ولکانوپلوتونیک های اوغلان داغ ( مشگین شهر – استان اردبیل)

نویسنده‌گان:

[ رضا طلایی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
[
حمیدرضا پیروان ] - دکتری زمین شناسی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

خلاصه مقاله:

به منظور شناخت و تعیین محل های تمرکز عناصر فلزی در ناحیه کوه های اوغلان داغ در غرب کوه سبلان از محدوده ای نزدیک به ۵۰۰ کیلومتر مربع ۴۰۰ نمونه ژئوشیمیائی از واحدهای سنگی وزون های دگرسانی ، ۵۰ نمونه کانی سنگین از رسوبات رودخانه ای ، تعداد ۴۰۰ نمونه جهت تهیه مقاطع میکروسکوپی ، ۳۰۰ نمونه جهت آنالیزدیفراکتومتری انتخاب شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. داد های به دست آمده به روش آمار کلاسیک ، ضرایب همبستگی و آنالیز خوشه ای تجزیه و تحلیل شده و نتایج نهائی بصورت نقشه های ناهنجاری ارائه گردیده است. بطور کلی نتایج حاصل از این مطالعات حکایت از وجود پتانسیل فلزات پایه و با ارزش در توده آذرین منطقه بوده و در اکثر موارد تمرکز عناصری همچونV,Sn,Cr,Ni,As,Zn,Cu,Pb,Mn قابل توجه می باشد. نقاط تمرکز با ناهنجاری های قابل توجه یا بر زون سریستی در غرب و جنوبغرب یا بر زون های سرسیتی ، پروپلیتی و آرژیلیکی در شمال آن منطبق هستند .حضور بسیاری از کانیها نظر کالکوپیریت ،گالن ، اسفالریت ، اسفن ، زیرکان ، روتیل و ... در رسوبات رودخانه ای تأییدی بر گسترش و شدت تمرکز عناصر فلزی داشته و با مناطق ناهنجار کاملاً منطبق اند. مطالعه رفتار عناصر اصلی ، فرعی و کمیاب و مقایسه الگوهای پراکندگی آنها نشان می دهد که ماگماتیسم در I زون فرورانشی در یک محیط چند منشأئی چند مرحله ای بوجود آمده که در آن گرانیتو ئیدهای نوع
آتشفشانی های ائوسن نفوذ کرده و دگرسانی وسیع بهمراه کانی سازی های پراکنده را بوجود آورده است که نتیجه آن گسترش تمرکزهای طبیعی فلزات در منطقه شده که با داشتن دورنمائی اقتصادی در منطقه باعث ایجاد اثرات سوء زیست محیطی در سلامت اهالی منطقه نیز گردیده است. لذا نتایج به دست آمده اتمام پژوهش نبوده و بررسی نمونه های خاک ، آب و گیاه هم از دیدگاه اقتصادی هم از دیدگاه زیست محیطی ادامه یافته که نتایج آن متعاقباٌ ارائه خواهد شد.


کلمات کلیدی:

ناهنجاری ، فلزات پایه ، پتانسیل ، دگرسانی ،گرانیتوئید،و زیست محیطی


کلید واژه ها: اردبیل