زیست چینه نگاری و محیط رسوبی سازند سورگاه در برش نمونه (جنوب شرق ایلام) بر اساس گروههای مورفوتایپ فرامینیفرهای پلانکتونیک

زیست چینه نگاری و محیط رسوبی سازند سورگاه در برش نمونه (جنوب شرق ایلام) بر اساس گروههای مورفوتایپ فرامینیفرهای پلانکتونیک

نویسنده‌گان:

[ نرگس منجزی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
حسین وزیری مقدم ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
حسن امیری بختیار ] - شرکت ملی نفت ایران

خلاصه مقاله:

مقطع تیپ سازند سورگاه در روستای پاکل گراب واقع در ۴۳ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان ایلام قرار دارد. این سری رسوبات متعلق به کرتاسه بالایی(تورونین بالا- سانتونین پسین) از شیل های خاکستری و شیل های پیریت دار به همراه میان لایه های آهک و مارن تشکیل شده که با ناپیوستگی فرسایشی بر روی سازند سروک و به صورت ناهمسازی فرسایشی در زیر رسوبات آهکی- آهکی مارنی سازند ایلام قرار گرفته است، البته این ناپیوستگیها بر اساس مطالعات فسیل شناسی اثبات نشده است. از این مقطع به روش گل شویی، گونه های فرامینیفرهای پلانکتون به دست آمده که مطالعه این میکروفسیلها منجر به شناسایی ۵ جنس و ۱۷ گونه از فرامینیفرهای پلاژیک والیگواستژینیده شده است. همچنین چهار بیوزون از فرامینیفرهای پلاژیک تعیین شد که شامل )Marginotruncana sigali Zone تورونین پسین Dicarinella primitive Zone کنیاسین پیشین )Dicarinella concavata Zone کنیاسین پسین-سانتونین پیشین) و Dicarinella asymetrica Zone سانتونین ) پیشین-سانتونین پسین) می باشد. با مطالعه گروههای مورفوتایپ فرامینیفرهای پلانکتونیک مشخص شد که قسمت اعظم فونهای این سازند جزء گروه مورفوتایپ سه می باشد که نشاندهنده رسوبگذاری در آبهای عمیق(بیشتر از ۱۰۰ متر) دراین زمان می باشد.


کلید واژه ها: ایلام