زمین شیمی شهری رودخانه خشک , شیراز , ایران

زمین شیمی شهری رودخانه خشک , شیراز , ایران

نویسنده‌گان:

[ فرید مر ] - دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش علوم زمین
[
ساناز سلاطی ] - دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش علوم زمین

خلاصه مقاله:

رودخانه خشک از شهر شیراز عبور می کند . این رودخانه از مناطق پرجمعیت شهر گذشته و انواع مختلف مواد زائد جامد و مایع شهری وصنعتی تولید شده توسط واحدهای مختلف را در مسیر خود دریافت کرده و با خود حمل می کند. هدف از این مطالعه بررسی مقدار عناصر کمیاب در آب و رسوبات رودخانه خشک و ارتباط این عناصر با فعالیتهای انسانی است. نمونه آب و رسوب از ۸ نقطه واقع در مسیر رودخانه و در دو فصل ترو خشک براساس آلودگی مشاهده شده از تخلیه های خانگی و صنعتی جمع آوری شدPH آب ,دما و EC در محل نمونه برداری اندازه گیری شد. نمونه های آب و رسوب پس از آماده سازی با استفاده از روشهای جذب اتمی وICP تجزه شدند. مناطقی که در معرض فلزات سنگین قرار داشتند با توجه به شباهتهای موجود توسط روش چند متغیره آنالیز خوشه ای(CLUSTER ANALYSIS) مشخص شد. با محاسبه ضریب زمین انباشتگی رسوبات مشخص شد که رسوبات رودخانه خشک توسط فلزات بالقوه سمی نظیرPB,CD آلودگی متوسط تا بالایی دارند. نتایج زمین شیمیایی نشان میدهد که رسوب و آب رودخانه خشک دارای غلظت بالایی از عناصر بالقوه سمی (CD,PB,CR,NI و....) است که منعکس کننده اثر فعالیتهای انسانزاد بر آلودگی رودخانه خشک است.


کلید واژه ها: فارس