رخساره اورگونین در حوضه کپه داغ

رخساره اورگونین در حوضه کپه داغ

نویسنده‌گان:

[ علی اصغر آریایی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
[
محسن علامه ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
[
نفیسه هاشمیان ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

خلاصه مقاله:

بعد از تاثیر چین خوردگی سیمیرین پسین در ایران و بروز نشانه های پسروی وگسترش رسوبات قار های در کرتاسه آغازین (به استثناء نقاطی چند) به همراه رسوبات سیلیسی کلاستیک و آواری در بخش قاعد های و تاثیرات اپیروژنیکی متعاقب سکانسهای رسوبی شکل م یگیرد. حوضه رسوبی مورد بحث کپه داغ به بخش اپ یکنتیننتال دریای خزر مرتبط می باشد. در واحد ساختاری-رسوبی کپه داغ در بخش حاشیه شمال شرقی رسوبات حوضه دریایی کم عمق اپ یکنتیننتال به سن نئوکومین سازند شوریجه گذاشته شده است که در محل مقطع تیپ در ناودیس خور تماس زیرین آن با سازند مزدوران به صورت گذر تدریجی است. در حالیکه تماس بخش فوقانی آن با سازند تیرگان کاملا متمایز واز ماسه سنگ به سنگهای آهکی لایه متوسط و ضخیم االیتی بیوژنیک، رخساره اورگونین تبدیل م یش ود. بدین ترتیب در اواخر کرتاسه آغازین (نئوکومین)، سنگ آهکهایی متراکم با تناوبی از شیلهای میان لایه، رخساره اورگونین در حوضه رسوبی کپه داغ مانند سایر نقاط ایران شکل م یگیرد. به منظور بررسی این رخساره، سه مقطع چینه شناسی در نواحی مرکزی-شرقی کپه داغ انتخاب، اندازه گیری و مطالعه شده است. مرز پایینی سکانس تیرگان در هر سه مقطع هم شیب و تدریجی است. در بررسی مقاطع نازک مربوط به واحدهای کربناته سیزده میکروفاسیس مختلف تشخیص داده شده است که محیط رسوبگذاری واحدهای مزبور را رمپ داخلی مشخص کرده است.


کلید واژه ها: خراسان شمالى