درجه شوری دیرینه عضو های C-۱ تا C-۴ سازند قم در برش کوه بیچاره در جنوب شرق قم

درجه شوری دیرینه عضو های C-1 تا C-4 سازند قم در برش کوه بیچاره در جنوب شرق قم

نویسنده‌گان:

[ جهانبخش دانشیان ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران
[
حکیمه خلج ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران

خلاصه مقاله:

هدف از این پژوهش ، بازسازی تغییرات درجه شوری دیرینه در نهشته های عضو c-1 تا c-4 سازند قم در 35 کیلومتری جنوب شرق قم می باشد . برش مورد مطالعه از شیل آهکی ، ماسه سنگ ، سنگ آهک ، سنگ آهک ماسه ای ، مارن و شیل تشکیل شده است و بر روی ماسه سنگها آهکی عضوb و زیر گچهای عضو d قرار دارد . ۳۴ جنس و ۳۶ گونه از فرامینیفرا بنتیک و پلانکتیک شناسایی شد . بر اساس تجمع فرامنیفرا در طول برش مورد مطالعه ، احتمالا سن نهشته ها اکیتانین می باشد . بررسی گونه های فرامنیفرا از نظر تنوع گونه ای ، فراوانی وشاخصهای محیطی با مقایسه با موری (Murray, ( 1991 منجر به تشخیص تغییرات درجه شوری در نهشته های مورد مطالعه شد. به طوری که بر اساس اطلاعات به دست آمده ، درجه شوری بیشتر معمولی ( ۳۷ ‰ تا ۳۲%) بوده و روندی تقریبا ثابت داشته است . تنها از نمونه شماده ۵۹ تا نمونه شماره ۸۰ به طور نا منظم درجه شوری کاهش داشته است و از نمونه شماره ۱۲۹ به بعد نیز میزان شوری افزایش می یابد.


کلید واژه ها: قم