جدا سازی فازهای تنش دیرین در اطراف توده کوارتز دیوریتی سلفچگان (جنو بغربی قم) بر پایه معکو سسازی چند مرحل های

جدا سازی فازهای تنش دیرین در اطراف توده کوارتز دیوریتی سلفچگان (جنو بغربی قم) بر پایه معکو سسازی چند مرحل های

نویسنده‌گان:

[ محبوبه نظری ] - دانشکده زمین شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران
[
محسن الیاسی ] -
[
علی کنعانیان ] -

خلاصه مقاله:

برای تفکیک تنسورهای مختلف تنش دیرین از روی داد ههای ناهمگن گسل های دارای خش لغز رو شهای گوناگونی مطرح شده است . یکی از این روش ها متد معکوس کردن چند مرحل های می باشد . در این روش چهارپارامتر3 σ و 2 σ و σ1 و شکل میدان به عنوان پارامت رهای اصلی تنسور تنش کاهش یافته تعیین م یشوند. داد هها دریک فضای چهار بعدی به صورت یک نقطه به نمایش در آمده که با تقسیم به زیر مجموع ههایK عنصری ارزیابی می شوند. این روش برای داده های گسلی خش دار توده کوارتز دیوریتی سلفچگان در ۴۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان قم به کار برده شد و به ازایK= 5 به عنوان مناسب ترین مقدار برای تعین پایداری داد هها مشخص و عملکرد حداقل دو فاز اصلی تنشی پس از جایگزاری توده در این منطقه مورد شناسایی قرار گرفت.


کلید واژه ها: قم