تغییرات استرین در راستای پهنه گسلی نوزاد- پرنگ

تغییرات استرین در راستای پهنه گسلی نوزاد- پرنگ

نویسنده‌گان:

[ ابراهیم غلامی ] - دانشگاه تربیت مدرس گروه زمین شناسی ( دانشجوی دکتری تکتونیک)
[
میرعلی اکبر نوگل سادات ] -
[
علی یساقی ] - دانشگاه تربیت مدرس گروه زمین شناسی
[
محمدمهدی خطیب ] - دانشگاه بیرجند گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:

پهنه گسل ی نوزاد - پرنگ در بخش خاور ی ای ران دارای دو روند مشخص شمال – جنوب و شمال باختر - جنوب خاور است .مکانی سم گسلش در راستا ی رون د شمال – جنوب (پرنگ ) امتدادلغزراستگرد ودر راستا ی شما لباختر- جنوب خاور(نوزاد) به صورت معکوس با مولفه راستالغز راستگرد م یباشد. محاسبه استرین در راستای این پهنه گسل ی بر اساس مقاطع چ ی نهای موجود در ماس هسن گهای پالئوسن- ائوسن وبا استفاده از سه روشRamsay( و ( 1967 Lisle( و ( 1992 Srivastava(2003) انجام شده است . در راستا ی روند شمال - جنوب نسبت
استرین م یانگین 1.5 دارد اما درراستا ی روند شمال باختر - جنوب خاور میانگین نسبت استرین برابر 1.9 است.این اختلاف استر ین در دو روند مذکور به مکان یسم گسلش وابسته است .هندسه چینها,موقعی ت محور وکل یواژسطح محوری نیزمتاثر ازعملکردپهنه های گسلی مذکور می باشدودر دو راستای موردبحث تفاوت قابل ملاحظه ای نشان می دهند.


کلید واژه ها: خراسان جنوبى