تعیین سن رادیومتری ( پتاسیم – آرگون) نمونه های منطقه همدان و مسئله آرگون اضافی

تعیین سن رادیومتری ( پتاسیم – آرگون) نمونه های منطقه همدان و مسئله آرگون اضافی

نویسنده‌گان:

[ علی اکبر بهاری فر ] - پژوهشکده علوم زمین (سخنران)
[ حسین معین وزیری ] - دانشگاه تربیت معلم
[ هروه بلون ] - دانشگاه Bretagne Occidentale فرانسه
[ آلن پیکه ] - دانشگاه Bretagne Occidentale فرانسه

خلاصه مقاله:

در راستای مطالعه سنگهای آذرین و دگرگونی منطقه همدان، یازده نمونه از سنگهای آذرین و دگرگونی با روش پتاسیم – آرگون سن سنجی شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نمونه های فلدسپار سنگهای آذرین دارای آرگون اضافی بوده و سن آنها قابل قبول نیست. در همین راستا، سن نمونه های سنگ کل نیز به دلیل وجود فلدسپار قابل قبول نمی باشد. بدین ترتیب تنها نتایج سن سنجی نمونه های میکا و آمفیبول مورد بحث قرارگرفته است. بر این مبنا سن دگرگونی و تشکیل آمفیبولیتها حداقل 114 میلیون سال است که قدیم یترین سن بدست آمده در این مطالعه می باشد. ماگماتیسم گرانیتوئیدی در منطقه همدان حداقل از91 میلیون سال پیش شروع شده و تا 59 میلیون سال پیش ادامه داشته است. با احتساب سن گابروها که به احتمال زیاد قدیم یتر هستند و سنهای گزارش شده توسط ولی زاده و کانتاگرل (1975) محدوده سنی ماگماتیسم الوند بیش از 32 میلیون سال طول کشیده و در طی این مدت، بخشهای مختلف باتولیت تزریق شد هاند. جوانترین گرانی ت س نیابی شده، مربوط به گرانیتهای داخل میگماتی تهاست که 59 میلیون سال است. رگ ههای سیلیکات آلومین و پگماتیتهای زما نآباد بطور همزمان در حدود 76-70میلیون سال پیش تزریق شده اند.


کلید واژه ها: همدان