تعیین ۳ زون اکولوژیکی و بررسی شرایط محیطی قدیمه سازند مبارک در مقطع سیمه کوه ناحیه شمال دامغان (البرز شرقی)، بر اساس مرجا نها

تعیین ۳ زون اکولوژیکی و بررسی شرایط محیطی قدیمه سازند مبارک در مقطع سیمه کوه ناحیه شمال دامغان (البرز شرقی)، بر اساس مرجا نها

نویسنده‌گان:

[ کاوه خاکسار ] - پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
[ محمدرضا کبریائی زاده ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور- مرکز دامغان

خلاصه مقاله:

برش سیمه کوه در البرز شرقی (شمال دامغان) مطالعه شد. این برش از حدود ۷۶ متر سنگ آهک با میان لای ههای شیلی به سن تورنزین تا ویزین تشکیل شده است.
۱۵ گونه از مرجا نهای رگوزا متعلق به ۱۱ جنس تشخیص داده شد. گون ههای مذکور عبارتند از:
Amplexicarinia sp., Zaphrentoides sp., Amplexizaphrentis iraniense, Kueichouphyllum alborzense, Kueichouphyllum crassiseptum, Kueichophyllum lalunense, Siphonophyllia iranica, Siphonophyllia cylindrica, Dibunophyllum bipartitum, Caninia cornucopiae, Caninia aff. Irinae, Bothrophyllum dobrolyobovae, Arachnolasma sp., Carruthersella cf. garwoodi, Haplolasma sp..
با توجه به مورفولوژی مرجا نها ۳ مجموعه از بیوزو نهای مرجانی معین شدند. اولین مجموعه از مرجا نهای انفرادی، کوچک و بدون دی ساپیمنت تشکیل شده است. این مرجا نها به فون Cyathaxonia تعلق دارند و جن سهای Zaphrentoides و Amplexizaphrentis, Amplexicarinia را شامل م یشود.
سن این مجموعه تورنزین زیرین م یباشد. دومین مجموعه از مرجا نهای انفرادی، دی ساپیمنت دار و با انداز ههای کوچک تا متوسط تشکیل شده است. این مجموعه به مناطق کم ژرفای دریای آزاد تعلق داشته و شامل جن سهای Arachnolasma, Carruthersella, Haplolasma و Siphonophyllia, Kueichouphyllum م یباشد .
سومین مجموعه شامل مرجا نهای انفرادی، بزرگ و با دی ساپیمنت است که در سنگ آه کهای تود های نیمه بالایی برش مشاهده م یشود. مرجا نهای این مجموعه عبارتند ازKueichouphyllum, Siphonophyllia,Bothrophyllum و Dibunophyllum, Caninia و ا حتمالاً به ویزین زیرین تعلق دارند.


کلمات کلیدی:

مرجا نها، بیواستراتیگرافی، کربونیفر زیرین، سیمه کوه، البرز شرقی.

کلید واژه ها: سمنان