تعیین میزان جابه جایی تجمعی افقی و نرخ لغزش زمین شناسی سامانه گسلی درونه (قطعه خلیل آباد) از پلیوسن تا عهد حاضر

تعیین میزان جابه جایی تجمعی افقی و نرخ لغزش زمین شناسی سامانه گسلی درونه (قطعه خلیل آباد) از پلیوسن تا عهد حاضر

نویسنده‌گان:

[ حمیدرضا جوادی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی
[
محمدرضا قاسمی ] - استادیار گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
[
مجید شاهپسندزاده ] - استادیار پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
[
علی یساقی ] - استادیار پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور

خلاصه مقاله:

بازسازی سامانه گسل درونه در قطعه خلیل آباد در دو مرحله اجام پذیرفته اس ت. در ابتدا بازسازی بر اساس شاخص های ریخت زمین ساختی با میزان جابه جایی کم و در دو بخش (بخش شمال باختر کاشمر و بخش کوه تیغ احمد ) انجام شده که بر این اساس ، به ترتیب دو میزان نرخ لغزش تجمعی افقی 0/6 و 0/8 میلیمتر بر سال برای هر قطعه به دست آمد . در نهایت بر اساس الگوی ریخت شناسی رودخانه های اصلی نرخ لغزش تجمعی افقی 6/2 میلیمتر بر سال تعیین شد.


کلید واژه ها: خراسان رضوى