تخمین تخلخل بر اساس تلفیق داده های ژئوفیزیکی، پتروفیزیکی و اطلاعات زمین شناسی در سازند بورگان در یکی از میادین نفتی درخلیج فارس

تخمین تخلخل بر اساس تلفیق داده های ژئوفیزیکی، پتروفیزیکی و اطلاعات زمین شناسی در سازند بورگان در یکی از میادین نفتی درخلیج فارس

نویسنده‌گان:

[ امین چهری ] - زمین شناسی نفت دانشگاه تهران
[
حسین رحیم پور ] - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
[
علی چهرازی ] - زمین شناسی نفت دانشگاه تهران
[
علی کدخدایی ] - زمین شناسی نفت دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

اهمیت و نقش تعیین کننده خواص پتروفیزیکی در بررسی مخازن نفت و گاز, ایجاب می کند که از هرگونه اطلاعاتی برای پی بردن به این خواص استفاده نمود. راه مستقیم دستیابی به خواص مخزنی حفر چاه می باشد . از آنجا که حفر چاه مخارج زیادی دارد و با توجه به اینکه دادههای لرزهای تنها اطلاعات برداشت شده از سطح میباشند، همواره تلاش برای استخراج خواص پتروفیزیکی از دل تریسهای لرزهای وجود داشته است. وارون سازی لرزهای, داده های لرزهای را به ماهیت زمین که همان امپدانس صوتی است نزدیک کرده و امکان تخمین خواص پتروفیزیکی را فراهم میآورد. در این مطالعه پس از محاسبه تخلخل در چاههای موجود و وارون سازی دادههای لرزهای به امپدانس صوتی، با تلفیق دادههای امپدانس صوتی و پتروفیزیکی، تخلخل در کل لایه مخزنی بورگان محاسبه شده است. نتیجه این بررسی به نقشه در آوردن تغییرات تخلخل در افق مخزنی سازند بورگان جهت تلفیق با سایر اطلاعات به منظور حفر چاههای جدید و توسعه میدان می باشد.


کلید واژه ها: هرمزگان