تاثیر رفتار ناهمسان (Anisotropy) سنگها در طراحی سازه ها

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد غفوری
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
یکی از عوامل مهمی که در تعیین خصوصیات مهندسی سنگها نقش موثی دارد، ناهمسانی در رفتار فیزیکی و مکانیکی آنها است. سنگهای رسوبی و دگرگونی به علت لامیناسیون، لایه بندی و تورق بیشتر دارای رفتار ناهمسان می باشند. در این مقاله سعی شده است که رفتار ناهمسان سنگهای رسی مانند شیل مورد بررسی قرار گیرد. این نوع سنگها مسائل زیادی را برای مهندسین در طراحی سازه هایی که در ارتباط با آنها است و بوجود می آورند. مهمترین مشخصه این نوع سنگها ترکیب آنها از ذرات بسیار ریز رس و سیلت می باشد. وجود ناپیوستگی ها، درز و شگاف، سطوح لایه بندی و لامیناسیون در توده های شیلی باعث تغییر در خصوصیات مکانیکی و رفتار ناهمسان این نوع توده های سنگی در مقابل نیروهای وارده می گردند. دراینجا رفتار ناهمسان این نوع سنگها و تاثیر پارامترها و تغییرات ناشی از ناهمسانی بحث می گردد.
طبق آزمایشهای به عمل آمده، مشاهده گردید که چگونگی و حالت شکست نمونه ها بوسیله میزان لامیناسیون و تورق در نمونه و نیز زاویه تورق و لامیناسیون نسبت به جهت بارگذاری روی نمونه کنترل می شود. برای بررسی اثر زاویه مزبور (زاویه ناپیوستگی) مغزه گیری از سنگ در چندین جهت بین صفر تا 90 درجه با اختلاف 15 درجه انجام گردید.

کلید واژه ها: سنگهایرسوبی دگرگونی لامیناسیون لایهبندی تورق زمین شناسی مهندسی سایر موارد