تحلیل ساختاری سنگ های دگرگونی غرب ازنا

تحلیل ساختاری سنگ های دگرگونی غرب ازنا

نویسنده‌گان:

[ آزاده شاکری ] - دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
[ محمد محجل ] - گروه تکتونیک، دانشگاه تربیت مدرس
[ سیداحمد علوی ] - دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

منطقه مورد مطالعه در غرب شهر ازن ا در بخش مرکزی پهنه سنندج – س یرجان و در زی ر پهنه با دگرشکل ی پیچیده قرار گرفته است . توده گران یتوئید م یلونیتی ازنا دارای روند کلی شمال غرب – جنوب شرق و با شکل ظاهریZ مهمترین واحد سنگ ی برونزد یافته در این منطقه م ی باشد. این توده به داخل مرمر وشیست کمپلکس ژان با سن تر یاس – ژوراس یک نفوذ کرده است . سه مرحله دگرشکل ی در ا ین منطقه شناسا یی شده است . مرحله اول با چین ها ی یال مواز ی و برگوارگی صفحه محوری در راستای شمال شرق – جنوب غرب در بخش ها ی محدودی برونزد دارند . مرحله دوم که دگرریختی غالب است با چین های بسته تا یال موازی به همراه برگوارگ ی سطح محور ی در راستای شمال غرب – جنو بشرق و مرحله سوم با چین های باز قائم با روند شمال شرق – جنو بغرب شناسائی می گردند. مراحل دگرریختی اول و دوم همراه با حوادث دگرگونی روی داده است.


کلید واژه ها: سایر موارد