تاثیر رخساره های رسوبی و فرایندهای دیاژنتیکی بر کیفیت مخزنی سازند سروک بالایی ( بخش میشریف) در میدان نفتی سیری-اسفند(E) در خلیج فارس

تاثیر رخساره های رسوبی و فرایندهای دیاژنتیکی بر کیفیت مخزنی سازند سروک بالایی ( بخش میشریف) در میدان نفتی سیری-اسفند(E) در خلیج فارس

نویسنده‌گان:

[ محمدعلی فهیمی ] - دانشکده زمینشناسی، پردیس علوم ، دانشگاه تهران
[
حسین رحیم پوربناب ] - دانشکده زمینشناسی، پردیس علوم ، دانشگاه تهران
[
محمود برگریزان ] - شرکت نفت فلات قاره ایران
[
حمید مسلمان نژاد ] - دانشکده زمینشناسی، پردیس علوم ، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

سازند سروک بالایی ( بخش میشریف ) به سن کرتاس همیانی (سنومانین- تورونین آغازین) یکی از مهمترین مخازن نفتی ایران و کشورهای عربی حوضه خلیج فارس م یباشد. بخش میشریف در خلیج فارس از آهکهای دریائی ک معمق تشکیل شده و یک توالی ک معمق شونده به سمت بالا را نشان م یدهد. این بخش بر روی بخش خاتیا و در زیر سازند شیلی لافان قرار گرفته است. آهکهای آرژیلیتی و شیلهای بخش خاتیا به عنوان سنگ منشاء و شیلهای لافان به عنوان پوش سنگ مخزن میشریف عمل کرد هاند. مطالعات انجام شده در برش تحت الارضی در میدان نفتی سیری اسفند( E) - نشان م یدهد که بخش میشریف شامل ۵ رخساره است: ۱- رخساره شیب پایینی ۲ رخساره شیب بالایی ۳- رخساره پشته زیرآبی بایوکلاستی ۴- رخساره کولاب (لاگون) ۵- رخساره بایوستروم
رودیستی و ریفهای کومهای .مقایسه این مجموعه رخسار هها با کمربندهای رخسار های پدلی ( ۱۹۹۸ ) و فلوگل ۲۰۰۴ ) نشان م یدهد که محیط رسوبگذاری بخش میشریف در این میدان یک رمپ کربناته ک مشیب بوده است. ) - سه محیط دیاژنزی در بخش میشریف قابل شناسایی است: ۱- دیاژنز محیط دریایی (میکرایتی شدن دان هها) ۲ دیاژنز محیط متئوریک (انحلال، آبشویی گسترده و سیمانهای متئوریک) ۳- دیاژنز محیط دفنی (استیلولیتی شدن و سیمانهای دفنی، ایجاد شکستگ یها، دولومیتی شدن). انحلال و آبشوئی مهمترین پدیده دیاژنزی افزای شدهنده کیفیت مخزنی و استیلولیتی شدن و تشکیل سیمانهای دفنی مهمترین پدیده دیاژنزی کاه شدهنده کیفیت مخزنی م یباشند. مطالعات پتروفیزیکی و رسوبشناسی مخزن مورد مطالعه حاکی از کنترل پارامترهای مخزنی توسط رخسار ههای رسوبی است. ارزیابی کیفیت مخزنی در رخسار ههای رسوبی تعیین شده در بخش میشریف نشان م یدهد که رخساره های درش تدانه پشته زیرآبی، بایوستروم و شیب بالایی بیشترین میانگین تخلخل و تراوایی را دارا م یباشند. بطورکلی، تولید حجم زیادی از رسوبات توسط رودیستها و پائین آمدن نسبی سطح آب دریاها با فاصله زمانی اندکی بعد از ته نشست بخش میشریف، منجر به آبشویی و انحلال وسیعی در این رسوبات شده است که در مجموع مخازن هیدروکربنی مناسبی را ایجاد نموده است.


کلمات کلیدی:

رخساره ههای رسوبی، محیط رسوبی، دیاژنز، سازند سروک بالایی(بخش میشریف )، پارامترهای مخزنی

کلید واژه ها: میداننفتیسیری سازندسروک میداننفتی دیاژنز محیطرسوبی مخزن پتروفیزیک زمین شناسی نفت هرمزگان