تأثیر خاکهای مسأله دار در نشست ساختمانها مطالعه موردی شهرک امام خمینی قم

تأثیر خاکهای مسأله دار در نشست ساختمانها مطالعه موردی شهرک امام خمینی قم

نویسنده‌گان:

[ ابراهیم رحیمی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، شرکت مهندسی سنگ آزمای الوند
[
محمدرضا نیکودل ] - استادیار زمی نشناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
[
محمد معزی ] - عضو هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه قم

خلاصه مقاله:

در اصطلاح ژئوتکنیک واژه خاک مشک لآفرین به خاکی اطلاق م یشود که در صورت استفاده از آنها در ساز ههای خاکی یا به عنوان تکیه گاه سایر ساز هها، مسائل و مشکلاتی را در طول دوران ساخت و یا بهر هبرداری ایجاد م ینماید. بطور کلی این نوع خاک ها را م یتوان در گرو ههای خا کهای تور مپذیر، روانگرا، واگرا، انحلا لپذیر، رمبنده، ناپایدار و خا کهای آلی و ضعیف طبق هبندی کرد. در تحقیق حاضر علت نشست ساختگاه ساختمان مسکونی فیروزه شهرک امام خمینی قم و تر کهای ایجاد شده در آن مورد مطالعه قرار گرفته است. در طی این مطالعه مشخص گردید که عامل اصلی این مشکلات وجود خا کهای رمبنده با ساختاری سست و نیمه پایدار(Metastable) م یباشد که حضور آب باعث بهم ریختن ساختار آن گشته، نشس تهای بعدی را باعث شده است.
بطور کلی در پی سازی پس از تشخیص وجود چنین خاکی روش مناسبی نظیر متراک مسازی، برداشت و تعویض خاک، استفاده از مواد افزودنی در حین تراکم نظیر آهک یا سیمان، استفاده از تدابیری جهت اطمینان از عدم مرطوب شدن خاک یا استفاده از شمع جهت عبور از خاک های رمبنده برای دوری از این مشکل پیشنهاد شده است. در پروژه حاضر پیشنهاد شده است بخش نشست کرده سازه توسط جک یا هر عامل دیگری به موقعیت اولیه برگردانده شود، سپس در زیر ساختمان ستو نهای شمعی مناسبی تعبیه گردد.


کلید واژه ها: قم