تفسیر محیطی بخش شیلی سازند گورپی در برش موک جنوب شرق شیراز با استفاده از مواد ارگانیکی

تفسیر محیطی بخش شیلی سازند گورپی در برش موک جنوب شرق شیراز با استفاده از مواد ارگانیکی

نویسنده‌گان:

[ مریم بادپیمان جهرمی ] - دانشگاه تهران ،پردیس علوم ،دانشکده زمین شناسی
[
ابراهیم قاسمی نژاد ] - دانشگاه تهران ،پردیس علوم ،دانشکده زمین شناسی

خلاصه مقاله:

سازند گورپی یکی از سازندهای مهم در حوضه زاگرس محسوب میگردد.رسوبگذاری کرتاسه بالایی بر روی پستی و بلندیهای کرتاسه زیرین در فروافتادگی دزفول و فارس با آهکهای کم عمق سانتونین (سازند ایلام) آغاز و با شیلهای نسبتا" عمیق گورپی تعقیب میگردد. لیتولوژی عمده سازند گورپی در برش موک شیل آهکی کرم تا خاکستری رنگ و آهک با لایه بندی متوسط است.در این برش سازندهای سروک گورپی پابده و آسماری رخنمون دارند. مرز تحتانی سازند گورپی با آهکهای سروک بصورت ناپیوستگی فرسایشی قابل مشاهده است. اما به دلیل نبود شیلهای ارغوانی قاعده سازند پابده مرز فوقانی سازند گورپی با پابده مشخص نمی باشد. این مطالعه بر روی قسمت پایینی سازند گورپی که از حدود ۵۰ متر شیل آهکی تشکیل شده است متمرکز گردیده است. حضور گونه های داینوفلاژله شاخصCannosphaeropsis utinensis و Cerodinium pannuceum سن سازند گورپی در برش مورد نظر را کامپانین پسین تا ماستریشتین پسین نشان می دهد. تعداد ۳۸ نمونه از بخش شیلی بطور سیستماتیک برداشت شد و از آنها ۱۸۰ اسلاید تهیه و مواد ارگانیکی ان مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ها غنی از داینوفلاژله بوده و به میزان کمی اسپور و پولن درآنها یافت شد. با انجام مطالعات بر روی که بیشتر بیانگر I اسلایدهای پالینولوژیکی ، دو نوع پالینوفاسیس در برش مورد نظر تعیین شد. پالینوفاسیس محیطDistal suboxic-anoxic basin و انرژی کم (low energy) تا راکد (stagnant) است. البته حضور آستر آلی فرامینیفرها نشان می دهد که شرایط همیشه بی هوازی(anaerobic) نبوده است بلکه شرایط بی هوازی به طور متناوب با نیمه هوازی(dysaerobic) وجود داشته است. پالینوفاسیس II بیانگر محیط Distal dysoxic-anoxic shelf است. این پالینوفاسیس یک محیط دریایی باز و با عمق کمتر نسبت به نوع I را نشان می دهد. وجود SOM تیره بسیار زیاد پالینومورف های دریایی بسیار اندک و مقادیر کم پوسته آلی فرامینیفرها شرایط نیمه هوازی با انرژی کم در حوضه که شرایط ایده ال برای تجزیه ماسرال ها و تبدیل آنها بهSOM تیره توسط باکتری های هوازی می باشد را نشان می دهد.


کلید واژه ها: فارس