تفسیر محیط رسوبی واحدهای تیپ فیلیش جنوب شرق تبریز با استفاده از آثار فسیلی

تفسیر محیط رسوبی واحدهای تیپ فیلیش جنوب شرق تبریز با استفاده از آثار فسیلی

نویسنده‌گان:

[ الناز پریزاد ] - دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه تبریز
[ زین العابدین پورابریشمی ] - عضوهیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه تبریز
[ محسن موید ] - عضوهیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:

رسوبات واحدهای تیپ فیلیش جنوب شرق تبریز شامل شیلهای آهکی و آهک بیتومینه و ماسه سنگهای آهکی حاوی فسیلهای دریایی است. براساس سیستماتیک ایکنوفسیلهای این رسوبات تعداد ۹ ایکنوجنس تشخیص داده شده است. این ایکنوجنسها متعلق به دو ایکنورخساره نریتس و زئوفیکوس هستند؛ایکنورخساره نریتس در شرایط توربیدایتی و ایکنورخساره زئوفیکوس در شرایط کم انرژی تشکیل شده اند.


کلید واژه ها: آذربایجان شرقى