تفکیک دسته رخساره های پیشروی و پسروی بر مبنای گلاکونی های اتوکتونوس در سازند آیتامیر- شرق حوضه کپه داغ

تفکیک دسته رخساره های پیشروی و پسروی بر مبنای گلاکونی های اتوکتونوس در سازند آیتامیر- شرق حوضه کپه داغ

نویسنده‌گان:

[ مریم قاسمی نوقابی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
[
مهدی نجفی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
[
رضا موسوی حرمی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
[
اسدا... محبوبی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:

سازند آیتامیر (آلبین – سنومانین) در شرق حوضه کپه داغ، در برش گردنه مزدوران از ماسه سنگ، شیل، سیلتستون و سه لایه سنگ آهک تشکیل شده است. گلاگونی یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده تمام رخساره های سیلیسی آواری این سازند می باشد. گلاکونی های موجود در این سازند از نظر مچوریتی از سه نوع کمی تکامل یافته، تکامل یافته و شدیداً تکامل یافته تشکیل شده اند. آنالیز مورفولوژی گلاکونی منجر به تفکیک دو گروه گلاکونی اتوکتونوس و آلوکتونوس در این سازند شده است. میزان مچوریتی و فراوانی گلاکونی های اتوکتونوس در دسته رخسارهTST به سمت بالا افزایش می یابد و در سطوح MFS به حداکثر خود می رسد. اما در دسته رخساره های،HST به سمت بالا مچوریتی و فراوانی گلاکونی کاهش می یابد. گلاکونی هایی که از این قاعده پیروی نمی کنند از نوع آلوکتونوس هستند. بنابراین با استفاده از انواع گلاکونی ها می توان دسته رخسارههایHST و TST را تفسیر نمود که در مسایل اکتشافی کاربرد زیادی دارند.


کلید واژه ها: خراسان شمالى