بررسی ساختار زمین شناسی منطقه سد گیوی اردبیل

بررسی ساختار زمین شناسی منطقه سد گیوی اردبیل

نویسنده‌گان:

[ محسن فروتن ] - دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه تبریز
[
ابراهیم اصغری ] - استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
[
علی یساقی ] - استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
[
محسن موید ] - استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:

سد مخزنی گ یوی در ۶ کیلومتری شرق گیوی بر روی رودخانه گیوی واقع شده اس ت . مطالعات زم ی نشناس ی حاکی از تفاوتها ی بارز ساختار و توده سنگ جناحین سد م یباشد. توده سنگ جناح چپ خرد شدگی بیشتر،RQD کمتر، هوازدگی و نفوذپذیری زیادتر و همچنین قابلیت سیما نخوری بالا در تزریق را دارد. در حالی که توده سنگ جناح راست وضعیت سال متر و بهتری دارد.
در مقاله حاضر زمین شناسی ساختمانی منطقه سد گیوی بررسی شده و علل خرد شدگی و هوازدگی توده سنگ دامنه جنا ح چپ سد بررسی شده است . مطالعات نشان داده که جابجایی های رخ داده در اثر راندگی باعث خردشدگی توده سنگ جناح چپ سد شده و به دنبال آن ورود محلولهای هیدروترمال باعث هوازدگی شدید شده است.


کلمات کلیدی:

سد گیوی، راندگی، هیدروترمال، خردشدگی توده سنگ

کلید واژه ها: اردبیل