بررسی ساختار لرز های پوسته در فرونشست کش فرود با استفاده از روش تحلیل توابع گیرنده امواج تراکمی دور لرز هها

بررسی ساختار لرز های پوسته در فرونشست کش فرود با استفاده از روش تحلیل توابع گیرنده امواج تراکمی دور لرز هها

نویسنده‌گان:

[ غلامرضا نوروزی ] - سخنران) دانشجوی دکتری پژوهشگاه بی نالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
[
محسن غفوری ] - استاد پژوهشگاه بی نالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
[
غلام جوانی دولوئی ] - استادیار پژوهشگاه بی نالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

خلاصه مقاله:

در این مطالعه ، ساختار سرعت لرز های پوسته و عمق موهو در فرونشست کش فرود (ناحیه مشهد) با استفاده از تکنیک تحلیل توابع گیرنده امواج تراکمی دورلرز هها در زیر ۹ ایستگاه لرز هنگاری موقت محاسبه شده است . این ایستگاهها قسمتی از شبکه یک لرزه نگاری موقت بود هاند که به منظور مطالعات لرز های از جمله مطالعات پوسته، توسط پژوهشگاه بی نالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (ایران) و دپارتمان زمی نشناسی دانشگاه کمبریج (انگلستان) در شمال شرق ایران نصب گردید. در این مطالعه بیش از ۱۵ دورلرزه به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل توابع گیرنده مورد استفاده قرار گرفته اند. تجربیات نشان داده است که تکنیک تحلیل توابع گیرنده روش سودمندی برای بدست آوردن ساختار سرعتی پوسته و عمق موهو م یباشد . با استفاده از این تکنیک ضخامت پوسته در فرونشست کشف رود حدود ۵۰ کیلومتر برآورد شده و پوسته به سه قسمت عمده شامل پوسته فوقانی، پوسته میانی و پوسته تحتانی تقسیم شده است. دارای سرعت موج برشی 3/2 تا 3/7
کیلومتر بر ثانیه و ضخامتی در حدود ۱۲ کیلومتر، پوسته میانی دارای سرعت موج برشی 3/2 تا 3/7 کیلومتر بر ثانیه و ضخامت ۲۳ کیلومتر و پوسته تحتانی دارای سرعت موج برشی 3/5 تا 4/2 کیلومتر بر ثانیه و ضخامتی در حدود ۱۵ کیلومتر م یباشد.


کلمات کلیدی:

شمال شرق ایران ، فرونشست کش فرود، ساختار پوسته، توابع گیرنده

کلید واژه ها: فرونشست امواجتراکمی عمقموهو مشهد لرزهنگار زلزلهشناسی ژئوفیزیک خراسان رضوى