بررسی ساختگاه کارخانه نیزار قم با استفاده از مطالعات رسوب شناسی و ژئوالکتریکی

بررسی ساختگاه کارخانه نیزار قم با استفاده از مطالعات رسوب شناسی و ژئوالکتریکی

نویسنده‌گان:

[ خلیل رضایی ] - دانشگاه تربیت معلم
[
علی بیت اللهی ] - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
[
محمد اسماعیلی ] - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،
[
حمید فاضلی ] - مهندسین مشاور تتیس پی

خلاصه مقاله:

مطالعه و بررسی ساختگاه سازه های پر اهمیت و عظیم از دیر باز مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. عدم توجه به ویژگیهای مهندسی خاکها و سنگها در طراحی پروژه های مهم بدون در نظر گرفتن رفتار مهندسی مواد تشکیل دهنده در یک منطقه منجر به وارد آمدن خسارات زیادی در زمان اجرا و بهره برداری از آن می گردد. در مطالعه حاضر با توجه به خاستگاه رسوبی منطقه پس از انجام مطالعات رسوب شناسی در سطح و اعماق کم ، با انجام چندین آزمایش به روش ژئوالکتریکی وجود گسل و ناپیوستگیهای احتمالی در محل احداث سازه بررسی شده که در نهایت احتمال وجود اینگونه گسستگیها در منطقه رد شد.


کلید واژه ها: قم