بررسی زمین شناسی وپیش بینی نرخ نفوذ TBM به کمک معیار تجربی( مطالعه موردی تونل نوسود )

بررسی زمین شناسی وپیش بینی نرخ نفوذ TBM به کمک معیار تجربی( مطالعه موردی تونل نوسود )

نویسنده‌گان:

[ غلامرضا خانلری ] - عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی
[
علی همتی شعبانی ] - کارشناس ارشد مکانیک سنگ موسسه ایمن سازان
[
داود جهانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بو علی همدان
[
جواد رقاقی ] - کارشناس ارشد تکتونیک پژوهشگاه حوادث طبیعی

خلاصه مقاله:

تونل انتقال آب نوسود بخشی از طرح تامین آب دشتهای گرمسیری غرب کشور است. طول این تونل در حدود ۴۸ کیلومتر است و روش حفاری آن به صورت مکانیزه و باTBM می باشد.هدف از ارزیابی عملکرد TBM و پیش بینی نرخ نفوذ دستگاه در واقع دست یافتن به یک مقدار نیروی بهینه روی تیغه وگشتاور بهینه دستگاه متناسب با شرایط زمین است.روشهای متعددی توسط افراد و انستیتو های مختلف برای پیش بینی نرخ نفوذTBM ارائه - شده است که بطور کلی می توان آنها را به دو گروه ۱- روشهایی که مبتنی بر آزمونهای آزمایشگاهی هستند. ۲ روشهایی که مبتنی بر آزمونهای آزمایشگاهی و بر داشتهای صحرایی هستند. در این پژوهش برخی ازمهمترین روشهای موجود برای پیش بینی نرخ نفوذTBM مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان می دهند که حداکثر نرخ نفوذ را روشQTBM با میزان ۲۰ متر در ساعت و حداقل نرخ فوذ را روش قهرمان با میزان ۸۲ متر در ماه بیان می دارد.


کلمات کلیدی:

زمین شناسی، نرخ نفوذ ، TBM ، مدلهای پیش بینی


کلید واژه ها: سایر موارد