بررسی زمین شناسی و طبقه بندی توده های سنگی شمال شرق وشرق شهر خرم آباد به روش WC و RMR

بررسی زمین شناسی و طبقه بندی توده های سنگی شمال شرق وشرق شهر خرم آباد به روش WC و RMR

نویسنده‌گان:

[ غلامرضا خانلری ] - دانشیار دانشگاه بوعلی همدان
[
عبدالرضا نوریزدان ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی همدان

خلاصه مقاله:

با توجه به روند رو به رشد شهر خرم آباد که عمدتاً طی سالیان اخیر به سمت دامنه ارتفاعات شمال غرب و شرق شهر خرم آباد بوده و با توجه به اینکه تراکم جمعیتی در این مناطق ، در برخی از نقاط شهری بالا می باشد، و از آنجائیکه شهر خرم آباد در کمربند لرزه خیز زاگرس قرار گرفته، و بیم آن م یرود که در اثر تنش های اعمال شده بخشی از ارتفاعات مذکور از محل اولیه خود گسیخته شده و بر روی مناطق مسکونی ریزش کند. با توجه به اینکه هیچ گاه از سوی هیچ فرد یا ارگا نی این مناطق از لحاظ پتانسیل ریزش وناپایداری در برابر تنش های اعمال شده مورد بررسی دقیق علمی قرار نگرفته اند، در این پژوهش، سعی شده است تا با دقت هرچه و تمامتر به این موضوع مهم نگریسته و با استفاده از تلفیق اطلاعات بدست آمده ازGIS و ویژگیهای مهندسی توده سنگ های منطقه، بتوان منطقه را از لحاظ ناپایداری شیب های سنگی رده بندی کرد.در این پژوهش با استفاده از روش طبقه بندی توده های سنگی بنیاووسکی موسوم به روشRMR(Rock Mass Rating) و روش WC(Weakening Goefficent Classification System) اقدام به رده بندی توده های سنگی منطقه گردیده است.از نتایج مهم این پژوهش این نکته می باشد که ملاحظه می گردد تنها در دو ایستگاه از کل منطقه مورد مطالعه توده سنگ و شیب از کیفیت خوبی برخوردار می باشند و در سایر نقاط که غالباً در حاشیه آنها کاربری اراضی غالباً مسکونی می باشد توده سنگ از کیفیت مناسبی برخوردار نمی باشد.


کلید واژه ها: لرستان