بررسی رابطه خورند دوغاب و نفوذپذیری مقاطع تزریق آزمایشی ساختگاه سد تالوار

بررسی رابطه خورند دوغاب و نفوذپذیری مقاطع تزریق آزمایشی ساختگاه سد تالوار

نویسنده‌گان:

[ علی ارومیه ای ] - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
[
ماندانا عابدینی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی ، شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان
[
ابوالفضل صفری ] - کارشناس ارشد خاک وپی شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان

خلاصه مقاله:

تزریق آزمایشی مرحله ای از مطالعات اولیه است و با وجود اینکه از نظر ماهیت تفاوت چندانی با تزریق معمولی ندارد . ولی پارامترهای بدست آمده از نتایج تزریق آزمایشی نظیر میزان عملکرد روند انتخاب شده اجرای عملیات , بررسی آرایش و فواصل گمانه های تزریق , میزان فشار شکست وفشار مجاز تزریق و خورند دوغاب و بررسی آن با نرخ WPT به منظور کسب اطلاعات محیط عمل کمک موثری خواهد بود. در همین راستا سعی شده در مقاله حاضر با توجه به اطلاعات بدست آمده از نتایج تزریق آزمایشی ساختگاه سد تالوار رابطه خورند دوغاب و نفوذپذیری مقاطع تزریق آزمایشی را با هدف کنترل عملیات تزریق ، استخراج مشخصات تزریق پذیری محیط و تعیین میزان خورند ، الگوی آرایش گمانه ها و شعاع موثر نفوذ به منظور ارائه مدل تزریق بهینه مورد
بررسی قرار گیرد


کلمات کلیدی:

سد تالوار ، آب بندی ، پرده آب بند ، شعاع موثر تزریق ، تزریق دوغاب


کلید واژه ها: زنجان