بررسی راهبردهای مختلف جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیرزمینی در دشت نمونه فیروز آباد

بررسی راهبردهای مختلف جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیرزمینی در دشت نمونه فیروز آباد

نویسنده‌گان:

[ مهدی سیاووش حقیقی ] - کارشناس ارشد آبشناسی شرکت مهندسین مشاور کوشا معدن
[
محمد زارع ] - استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
[
غلامرضا لشکری پور ] - دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

خلاصه مقاله:

در دهه های اخیر بکارگیری کامپیوتر در مطالعات منابع آب با استفاده از مدلهای ریاضی آبهای زیرزمینی، خصوصاً در مباحث مدیریت منابع آب وهمچنین پیش بینی وضعیت آب زیرزمینی توسعه زیادی پیدا کرده است. از آنجائیکه در مدلهای ریاضی می توان با تغییر ورودیها وپارامترهای مختلف، نتایج حاصل در سیستم را مشاهده نمود، لذا می توان از این گونه مدلها به عنوان ابزاری مفید در جهت شناسایی سیستم هیدروژئولوژیکی، مشاهده عکس العمل آبخوان نسبت به تغییر تنشهای وارده و انتخاب گزینه های مختلف مدیریتی استفاده کرد. دشت فیروزآباد با ارتفاع متوسط ۱۳۲۷ متر از سطح دریا یکی از دشتهای مستعد برای کشاورزی در استان فارس می باشد. در این دشت با توجه به خشکسالی و گسترش همزمان چاههای بهره برداری در سالهای اخیر روند نزولی سطح آب از سال ۱۳۷۸ شروع شده وهمچنان ادامه دارد، لذا شناسایی سیستم هیدروژئولوژیکی این دشت در جهت بررسی امکان بهبود روند فعلی ضروری می باشد. در این تحقیق با هدف شناسایی سیستم هیدروژئولوژیکی، استفاده از مدل برای پیش بینی سطح آب در آینده و بکارگیری آن برای بررسی تأثیر طرحهای تغذیه مصنوعی، یک مدل ریاضی(بر اساس روش تفاضلهای محدود) به کمک برنامه PMWIN تهیه شده است. پس از اطمینان از صحت مدل تهیه شده از آن جهت پیش بینی و مدیریت ۵ راهبرد مختلف در دشت فیروزآباد استفاده شده است.


کلید واژه ها: فارس