بررسی ریزساختاری پهنه گسل فعال سبزپوشان، جنوب شیراز

بررسی ریزساختاری پهنه گسل فعال سبزپوشان، جنوب شیراز

نویسنده‌گان:

[ خلیل سرکاری نژاد ] - استادیار بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
[
مریم متحدی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:

گسل سبزپوشان یکی از گسلهای فعال راستالغز استان فارس می ب اشد. این گسل جزیی از گسلهای فعال و جدید کوهزایی زاگرس محسوب می گردد . لذا با استفاده از آنالیزهای ریز ساختاری و پتروفابریکی با استفاده ازe-twin و c-axis نمونه های جهت دار از خشلغزهای کلسیتی در محل حرکت این گسل، جهت محور فشارش (σ ( 1 و محورکشش(σ ( 3با استفاده از U-Stage و برنامه Calcstress مورد کاوش قرار گرفت. جهت محور فشارش در این ، ناحیه روندNE-SW را نشان می دهد که با جهت برخورد صفحات عربی- اوراسیا مطابقت دارد.

کلید واژه ها: فارس