بررسی روابط پاراژنتیکی کانیها در اسکارنهای آهن بادرود ءکاشان

بررسی روابط پاراژنتیکی کانیها در اسکارنهای آهن بادرود ءکاشان

نویسنده‌گان:

[ محمد رهگشای ] - دانشکده علوم زمین ءدانشگاه شهید بهشتی
[
هادی شفائی مقدم ] - دانشکده علوم زمین ءدانشگاه شهید بهشتی
[
پروین محمدی ] - دانشکده علوم زمین ءدانشگاه شهید بهشتی
[
محمدعلی مکی زاده ] - دانشکده علوم ء دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

بدنبال نفوذ توده گرانیتوئیدی ائوسن به داخل واحدهای رسوبی کرتاسه زیرین در منطقه بند نرگس – بادرود ( شرق کاشان ) دگرگونی مجاورتی از نوع اسکارن سازی انجام گرفته است . مجموعه کانیهای اسکارن و اندواسکارن شامل گارنت ء کلینوپیروکسن ء پلاژیوکلازء اپیدوت ء اسفن ء کوارتز ء کلسیت ء مگنتیت و پیریت هستند. مطالعه روابط پاراژنتیکی اسکارنها فرایند چند مرحله ای در تکوین ایت اسکارنها نشان داده است . بدنبال مرحله اول که پاراژنزها خشک شکل گرفته اند مرحله دوم مرحله اصلی کانی سازی آهن بوده است و در نهایت اسکارن اسکارن سازی با کانی سازی سولفیدی خاتمه یافته است


کلید واژه ها: اصفهان