بررسی روند هوازدگی کانسار رسی رودگز طبس

بررسی روند هوازدگی کانسار رسی رودگز طبس

نویسنده‌گان:

[ بیژن اعتمادی ] - بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
[
محمد رازی اربابی ] - بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:

کانسار رسی رودگز طبس در حدود ۵۰ کیلومتری غرب طبس در استان یزد واقع شده است . این کانسار از لحاظ ترکیب شیمیایی و کانی شناسی و نیز عناصر نادر خاکی مورد بررسی قرار گرفت . بر اساس داده هایXRD کوارتز , ,ایلیت/مسکوویت و پیروفیلیت کانیهای اصلی و ژاروسیت , ناتروژاروسیت , ناتروآلونیت ,هماتیت و ژیپس کانیهای فرعی این کانسار هستند . داده هایXRF نشان می دهد که Fe۲O۳ K۲O, Al۲O۳, SiO2 اکسیدهای غالب اند . بررسی الگوی تحرک عناصر اصلی و کمیاب و ترسیم نمودارهای هوازدگی و تعیین اندیس شیمیایی هوازدگی و اندیس شیمیایی دگرسانی نشان می دهد که هوازدگی فرایند غالب در شکل گیری این کانسار است . غنی شدگی عناصر نادر خاکی سبک نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین گواهی بر این مدعا است و نشانگر حاکم بودن هوازدگی نسبتا شدیدی در این حوضه رسوبی است .

کلید واژه ها: خراسان رضوى