بررسی رفتار ژئومکانیکی سن گهای لوماشل و ارائه معیار شکست مناسب

بررسی رفتار ژئومکانیکی سن گهای لوماشل و ارائه معیار شکست مناسب

نویسنده‌گان:

[ عبدالهادی قزوینیان ] - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
[
محمدرضا نیکودل ] - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
[
داریوش طاهری ] - دانشجوی دوره دکتری زمی نشناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

در نوار ساحلی ایران آهکهای لوماشل اغلب به عنوان منابع قرضه در ساخت مو جشکنها بکار گرفته م یشوند. بدلیل آنکه این سنگها دارای طیف وسیعی از انواع مواد تشکی لدهنده و میزان سیمان هستند، رفتار ژئومکانیکی آنها هنوز بخوبی سایر سنگها شناخته نشده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمونهای س همحوری انجام شده، رفتار این سنگها قبل از لحظه شکست الاستیک تا الاستو-پلاستیک و پس از آن، در تنشهای محصورکننده پائین کرنش همراه نر مشوندگی و در تنشهای محصورکننده بالا، کرنش همراه با سخ تشوندگی را نشان م یدهند. اغلب نمون هها در آزمایش سه محوری، انتقال از رفتار شکننده به شک لپذیر را از خود نشان داد هاند. همچنین مشخص گردیده که بهترین معیار جهت ایجاد رابط های با رگرسیون مناسب بین تن شهای اصلی حداقل و حداکثر در لحظه شکست برای نمون ههای لوماشل رابطه بین p-q م یباشد.


کلمات کلیدی:

آهک لوماشل، معیار شکست، سنگ سست، سیما نشدگی، تنشهای اصلی

کلید واژه ها: سایر موارد