بررسی داد ههای فیزیکومکانیکی و ژئوشیمیایی ذخائر نسوز در جنوب شرقی شهرکرد

بررسی داد ههای فیزیکومکانیکی و ژئوشیمیایی ذخائر نسوز در جنوب شرقی شهرکرد

نویسنده‌گان:

[ اصغر اعتصامپور ] -
[
حسینعلی بگی ] -
[
رحمت اله الهامی ] -
[
راضیه جوانمردی ] -

خلاصه مقاله:

کانسار خاک نسوز دوپلان از نظر زمی نشناسی ساختمانی در تراست زاگرس در بین رسوبات پرمین و تریاس قرار گرفته است. این مواد معدنی در واقع یک نوع کانسار بوکسیتی از نوع کارستی محسوب م یگردند. اکتشافات تکمیلی مؤید وجود ذخایر معدنی باارزشی از نوع بوکسیت در منطقه م یباشد. بوکسیت موجود در منطقه به صورت ائولی تهای دانه ریز بوده که سیمان کائولینیتی آن را فراگرفته است. بوکسیت از نظر کان یشناسی در منطقه شامل دیاسپور و بوهمیت است که میزانAl2O3+T1O 2 آن بین ۶۴ تا ۸۳ % متغیر م یباشد. از این کانسار با ارزش علاوه بر استفاد ههای معمول در صنایع ذوب آهن، م یتوان در تولید آلومینیوم نیز استفاده نمود.


کلید واژه ها: چهارمحال