بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سد گلوگاه زاهدان

بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سد گلوگاه زاهدان

نویسنده‌گان:

[ فاطمی عقدا ] - دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران
[
امیر خبازی ] - کارشناسی ارشد تربیت مدرس تهران
[
رسول شهمیری ] - دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت معلم تهران
[
مهدی رهبر ] - دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت معلم تهران

خلاصه مقاله:

رودخانه بزرگ کورین- شورو از وسط دشت شورو عبور کرده و هر ساله سیلابهای قابل توجهی در آن جریان م ییابد. عبور سریع این سیلابها از دشت شورو یا به عبارت دیگر عدم فرصت کافی برای نفوذ آن به درون زمین باعث تغذیه ناکافی آبخوان دشت م یگردد. لذا به منظور تقویت منابع آب زیرزمینی دشت شورو، طرح تغذیه مصنوعی در دستور کار مطالعات قرار گرفت. بر این اساس، طرح اولیه شامل انحراف آب توسط احداث یک سد خاکی و انتقال آن توسط کانال به حوضچ ههای نفوذ و تغذیه در مطالعات، انجام شده است. سدخاکی گلوگاه با توجه به تقسیم بندیهای آی کلد(ICOLD) درردیف سدهای بزرگ قرار می گیرد؛ زیرا ارتفاع این سد ازپی آبرفتی آن ۲۱,۵ متروطول آن بیش از ۹۰۰ مترمی باشد.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان