بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد کوار

بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد کوار

نویسنده‌گان:

[ رسول اجل لوئیان ] - استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
[
محمود هاشمی اصفهانیان ] - استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
[
علی پناه ایمانی ] - کارشناس ارشد سازمان آب منطقه ای فارس
[
فاطمه معین ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

سدها از جمله مهمترین سازه های هیدرولیکی هستند که نقش حیاتی در مهار آب و استفاده بهینه از آن در امور آبیاری و به عنوان منبع انرژی دارند. با توجه به ارتفاع زیاد سد و فشار هیدروستاتیک حاصله، لازم است به مساله تراوش آب از سدها توجه ویژه نمود و نسبت به کنترل آن تمهیداتی اندیشه شود. جهت تحلیل و بررسی پارامترهای ساختگاه سد شناخت ویژگیهای توده سنگهای کف پی و تکیه گا هها از اهداف اصلی می باشد. بطور کلی توده سنگهای ساختگاه مورد نظر دارای درزه و ناپیوستگی های ساختاری می باشند که لازم است مورد بررسی قرار گیرد..
در این تحقیق نفوذ پذیری، شاخص کیفیت و مقاومت سنگ به کمک داده های حاصل از مغزه های حفاری, آزمایشهای نفوذ پذیری لوژن و لوفران و آزمایش مقاومت فشاری سنگ مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به م مشکلات ساختگاه به لحاظ مقاومت و آبگذری راه حل هایی جهت بر طرف کردن آنها بیان شده است.


کلید واژه ها: اصفهان