بررسی تغییرات نرخ برخاستگی در افیولیت ملانژ های جنوب بیرجند بکمک تحلیل فرکتالی آبراهه ها

بررسی تغییرات نرخ برخاستگی در افیولیت ملانژ های جنوب بیرجند بکمک تحلیل فرکتالی آبراهه ها

نویسنده‌گان:

[ سلمه فخاری ] - دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
[
محمدمهدی خطیب ] - استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند

خلاصه مقاله:

کوههای باقران در جنوب بیرجند جزئی از افیولیت ملانژهای بخش شمالی ایالت ساختاری سیستان م یباشد که از لحاظ تکتونیک ی فعال است . شواهد متعدد ریخت زمین ساختی در ای ن رشته کوه نشاندهنده پ و یایی آن میباشند ک ه در این بین آبراهه ها از مهمترین این پدیده ها هستند. در بخش کوهستانی طرح آبراهه ها در مناطق فرسایش یافته به صورت شاخه شاخه ۱ و در مناطق مقاوم و سخت دارای طرح راستگوشه ۲ می باشند. در این نوشته با استفاده از تحلیلهای فرکتالی ۳ بخشی از این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است و بعد فرکتالی آبراهه ها با روش مربع شمار ۴ محاسبه گردیده است . بعد فرکتالی بدست آمده برای دامنه شمالی و جنوبی به ترتیب 1.94 و 1.89 م یباشد که کمتر بودن بعد فرکتالی در دامنه جنوبی نشانگر برخاستگی بیشتر در ای ن دامنه می باشد.
مقاطع توپوگرافی با راستای شمالی - جنوبی از رشته کوه باقران در جنو ب بیرجند بیانگر افزایش نشیب دامنه شمالی نسبت به دامنه جنوبی بوده است که این، نشانه حرکت مواد به سمت جنوب در ای ن منطقه است و جهت شیب غالب ساختاری به سمت شمال می باشد . هماهنگی بین شواهد ساختاری و بعد فرکتالی در بیشت ر بودن نرخ برخاستگی دامنه جنوبی نسبت به دامنه شمالی بیانگر برگشتگی ساختاری در دامنه جنوبی رشته کوه باقران است.


کلید واژه ها: خراسان جنوبى