میکروبیواستگرافی رسوبات پالئوسن و مرز زیرین آن در غرب حوضه کپه داغ

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده قدیرعلی فکوری
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
منطقه مورد مطالعه در غرب حوضه کپه داغ واقع گردیده است. در این تحقیق علاوه بر مطالعه و بررسی زمین شناسی شد. برش شماره یک از یال جنوبی ناودیس آیتامیر انتخاب شده که این ناودیس در شمال گسل مراوه تپه و شرق دهستان آیتامیر قرار گرفته است. برش شماره دو در مرکز ناودیس شلمی از دره ساری قواق انتخاب شده است، این ناودیس در شمال تکل کوه واقع گردیده است.
برشهای فوق مورد اندازه گیری دقیق و نمونه برداری سیستماتیک قرار گرفته اند که پس از مطالعه و بررسی دقیق میکروسکوپی نمونه ها از نقطه نظر میکروپالئونتولوژی و میکروفاسیس چکیده ای از نتایج حاصله با بهره گیری از مطالعات صحرایی به شرح ذیل ارائه می گردد:

کلید واژه ها: سایر موارد