بررسی توزیع عناصرPb و Zn,Cu,Cd در رسوبات سطحی بستر تالاب انزلی

بررسی توزیع عناصرPb و Zn,Cu,Cd در رسوبات سطحی بستر تالاب انزلی

نویسنده‌گان:

[ لیلا اردبیلی ] -
[
بهروز رفیعی ] -
[
سیدحجت خداپرست شریفی ] -
[
حسن محسنی ] -

خلاصه مقاله:

در این تحقیق برای تعیین میزان آلودگی رسوبات سطحی بستر حوضچه های تالاب انزلی نسبت به فلزات سنگینPb و Zn,Cu,Cd ، ۲۱ نمونه رسوبی از سطح بستر حوضچه های شرقی، مرکزی، غربی و سیا هکیشم تالاب ، تا عمقcm 60برداشت شده و خصوصیات فیزیکوشیمیایی، همانند pH و درصد ماده آلی ( LOI ) و بافت رسوبی، رسوبات تعیین شده و برای تعیین غلظت عناصر سنگین مورد مطالعه نیز از دستگاه جذب اتمی استفاده شده است. مقایسه نتایج حاصله با غلظت استاندارد فلزات مذکور و محاسبه فاکتور غن یشدگی برای آ نها، بیانگر آن است که غلظت فلز سرب و روی در این رسوبات پایی نتر از حد استاندارد است در حالی که فلزات کادمیم و مس دارای غلظتی بیش از دو برابر حد استاندارد بوده و آلودگی رسوبات بستر تالاب را نسبت به این فلزات نشان م یدهد. منشاء این آلودگی در مورد فلز مس، بیشتر زمی نساختی و طبیعی است ولی برای فلز سمی کادمیم بیشترحاصل فعالی تهای انسانی (آنتروپوژنیک) بوده و در اثر استفاده بیش از حد کودها و سموم شیمیایی در مزارع و شالیزارهای اطراف تالاب و تخلیه فاضلا بهای صنعتی و خانگی و زباله به درون تالاب و رودخان ههای منتهی به آن، ایجاد شده است که در صورت عدم کنترل، باعث به خطر افتادن زیست موجودات زنده این اکوسیستم زیبا خواهد شد.


کلید واژه ها: گیلان